ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Юрий гуфIэгъуэ махуэмкIэ – Урысей Федерацэм шынагъуэншагъэмкIэ и органхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэсищэ зэрырикъумкIэ – ехъуэхъуащ УФ-м ШынагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщIхэмрэ абы и лэжьакIуэхэмрэ

2017-12-21

  •  Дыгъуасэ Налшык щекIуэкIащ Урысей Федерацэм шынагъуэншагъэмкIэ и органхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэсищэ зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым, Правительствэм, судыщIэ, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я унафэщIхэр, къулыкъум и ветеранхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэ нэхъ инхэм я лIыкIуэхэр.
  •  
  • Къызэхуэсахэм я пащхьэ къыщыщыпсалъэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий жиIащ:
  • «Нобэ дэ догъэлъапIэ ди къэралым и суверенитетымрэ лъэпкъ фIыгъуэхэмрэ текI имыIэу зыхъумэ цIыху лъэщхэр, тегушхуэныгъэрэ лIыгъэрэ зыхэлъхэр. ФIыщIэ хэха яхуэфащэщ къулыкъум и ветеранхэу хьэлэлу икIи щхьэмыгъазэу Хэкум хуэлэжьахэм.
  • Нобэ дэ дигу къыдогъэкIыж шынагъуэншагъэмкIэ органхэм я лэжьакIуэу къулыкъум пэрыту хэкIуэда псори. Ди жагъуэ зэрыхъущи, ди Управленэм и лэжьакIуэхэри хэщIыныгъэншэ хъуакъым. Абыхэм я хахуагъэмрэ лIыхъужьыгъэмрэ сыт щыгъуи щапхъэ гъуэзэджэу щытынущ.
  • ИкъукIэ пщIэшхуэ къалэжь Урысейм и ФСБ-м и Управленэу КъБР-м щыIэм и иджырей лэжьакIуэхэу республикэм и шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщы-ным, жылагъуэ-политикэ зэпIэзэрытыныгъэр гъэбыдэным зи къарур езыхьэлIэхэм. ШынагъуэншагъэмкIэ органхэм зэманым къалэн инхэр яхуегъэув. Ар къызыхэкIыр ди лъэхъэнэм шынагъуэхэр, абыхэм дунейпсо терроризмэм и шынагъуэри яхэту, нэхъыбэ зэрыхъуарщ. ЦIыхубэр фэ къыфщогугъ республикэм исхэр шынагъуэншэу псэунымкIэ, лэжьэнымкIэ зыхуей Iэмалхэр къызэгъэпэщыным адэкIи фхузэфIэкI псори хэфщIыхьыну».
  • Я къалэнхэр нэгъэсауэ зэрагъэзащIэм папщIэ КъБР-м и Iэтащхьэм и УказкIэ Управленэм и лэжьакIуэ щхьэхуэхэм къэрал дамыгъэхэр яритащ.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.