ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХьэрычэтыщIэхэр кърагъэблагъэ

2017-12-20

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и прокурор Жариков Олег КъБР-м ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и уполномоченнэ АфэщIыж Юрэ щIыгъуу хьэрычэтыщIэхэм яхуэзэнущ 2017 гъэм дыгъэгъазэм и 21-м  сыхьэт 11-м къыщыщIэдзауэ 13-м нэсыху.
  • ЗэIущIэр щекIуэкIынур прокуратурэм и хэщIапIэращ: Налшык къалэ, Кулиевым и уэрам, 16.