ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сымаджэхэм я тыншыгъуэм тращIыхь

2017-12-19

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Бахъсэн къалэм щаухуа ДиализымкIэ центрым дыгъэгъазэм и 16-м щыIащ. 2017 гъэм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым апхуэдэ IуэхущIапIэу иIэм щы къахэхъуэнущ.
  •  
  • Абыхэм яз Бахъсэн къалэм къэрал, уней ахъшэкIэ щаухуащ, абы Дзэлыкъуэ, Шэджэм, Бахъсэн, Iуащхьэмахуэ щIыналъэхэм къикI сымаджэхэм щеIэзэну Iэмал яIэнущ. Иджыри къэс ДиализымкIэ зы центр закъуэ Нарткъалэ дэту лэжьауэ аращ.
  • КIуэкIуэ Юрий центрыщIэм и дохутырхэмрэ IэщIагъэлIхэмрэ щахуэзам, къыхигъэщащ 2017 гъэм и жэпуэгъуэм Налшык къалэм Къалмыкъым и цIэр зезыхьэ зыгъэпсэхупIэм хэту гемодиализымкIэ «Нефролайн» центрыр къызэрыщызэIуахар, 2018 гъэм и щIышылэ – мазае мазэхэм Налшык къалэ сымаджэщым апхуэдэ IуэхущIапIэм лэ-жьэн зэрыщыщIидзэнур. КъБР-м и Iэтащхьэм жи-Iащ цIыху 40-м тещIыхьауэ Налшык къалэм и клиникэ сымаджэщым епхауэ амбулаторнэ диализымкIэ центрыр ухуэныр зэраублар, ар 2018 гъэм и кIэ пщIондэ хьэзыр хъуну зэрыщыгугъыр. Апхуэдэ щIыкIэкIэ республикэр къызэгъэпэща хъунущ диализымкIэ Iуэхутхьэбзэхэр щагъуэт сымаджэщхэмкIэ.
  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм щыгъуазэ дызэрищIамкIэ, мы зэманым республикэм зи жьэжьейр тэмэму мылажьэ цIыху 330-рэ щопсэу, абыхэм тхьэмахуэм щэ дохутыр-хэр зыкIэлъагъэплъын хуейщи, мыпхуэдэ IуэхущIапIэхэм зэрызрагъэубгъуар сэбэпышхуэ хъунущ.
  • - Медицинэм зиужьын папщIэ, ди къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ диализымкIэ центрхэр зэпэубыдауэ щымытыныр. Сымаджэхэмрэ медицинэ IуэхущIапIэхэмрэ зэрыхъукIэ зэгъунэгъуным егугъун хуейщ. Сымаджэщыр иджырей мардэхэм тету, къагъэлъэгъуа пIалъэм фIэмыкIыу яухуащи, абы икъукIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ, – жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэм.
  • КIуэкIуэ Юрий зыщигъэгъуэзащ Бахъсэн район сымаджэщым и щытыкIэми. Абы къыжраIащ 1936 гъэм яхуа сымаджэщыр жьы дыдэ зэрыхъуар икIи мардэхэм къызэремызэгъыжыр. Сымаджэщым хэтщ хирургие, неврологие, травматологие, реанимацэ къудамэхэр. КъБР-м и Iэтащхьэм къыхигъэщащ, сымаджэщыр жьы дыдэми, къаб-зэу зэрызэрахьэр гуапэ зэрыщыхъуар.
  • КъБР-м и Iэтащхьэм Правительствэмрэ Узыншагъэр хъумэнымкIэ министерствэмрэ пщэрылъ ящищIащ сымаджэщыр зэгъэпэщыжыныр федеральнэ программэм зэрыхагъэхьэнум егупсысыну.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.