ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыгъэгъазэм и 20-м сыхьэт 18-м «Россия-1» (КъБР) каналым занщIэу эфирым кIуэуэ къыщыпсэлъэнущ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

2017-12-19

  • Фи упщIэхэр евгъэхь хъунущ мы электрон адресхэмкIэ: press-glava@kbr.ru, online-glavakbr@mail.ru
  • е 8(8662) 40-76-19, 8(8662) 40-43-07, 8(8662) 40-67-56 телефонхэмкIэ фыпсалъэу яжефIэ хъунущ махуэ къэс сыхьэти 9-м щыщIэдзауэ 18-м нэсыху.