ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НыбжьыщIэхэм псынщIэу зрач

2017-12-16

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2017-2018 гъэхэм я щIыма-хуэ чемпионатым и япэ джэгугъуитIыр зэфIэкIащ. Абыхэм яужькIэ бжьыпэр яубыдащ «Спартак-Налшыкым» и щIалэгъуэлэ гупымрэ Налшык дэт курыт школ №31-м и еджакIуэхэмрэ.
  •  
  • «Спартак-Налшык»-м зэкIэлъхьэужьу бжыгъэшхуэкIэ хигъэщIащ «Спартак-Налшыкым» и ныбжьыщIэхэмрэ Бабугент и «ЛогоВАЗ»-мрэ. Нэгъаби ар командэ нэхъ лъэрызехьэхэм зэращыщар къэплъытэмэ, куэдкIэ ущыгугъ хъуну къыщIэкIынщ.
  • ЩIымахуэ зэхьэзэхуэр щекIуэкI школ №31-м и гупым зэхьэзэхуэ блэкIам жэз медалхэр къыщихьащ. Иджы и щIэдзэкIэм нэхъыбэжым зэрыщIэбэнынур къегъэлъагъуэ.
  • Шэч хэлъкъым «Автозапчасть»-ри увыпIэ нэхъ лъагэ дыдэхэм зэрыщIэбэнынур. Мы гъэм зэрыщIидзэ- рэ бахъсэндэсхэм зыри япэ ирагъэщыркъым икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэмахуэ чемпионатри, кубокри, республикэм и Чемпионхэм я лигэри къахьащ. Дауи, щIымахуэ зэпеуэми щытекIуэну хэтынущ.
  • Нэгъабэрей зэхьэзэхуэм дыщэ медалхэр къыщызыхьа Къэхъун и «Керт»-мрэ дыжьыныр зылъыса Налшык и «Звезда»-мрэ мы гъэм хуэмыхуу ирагъэжьащ. Абыхэм, уеблэмэ пэщIэдзэ джэгугъуитIми зы текIуэныгъэ къащыхуэхьакъым. АрщхьэкIэ зэхьэзэхуэм ирагъэжьа къудейщ икIи адэкIэ къэхъунур зэкIэ хуэгъэфэщэгъуейщ.
  • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и пэщIэдзэ зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: япэ джэгугъуэ«Велес» (Къэрэгъэш) – «Автозапчасть» (Бахъсэн) – 0:0, «Звезда» (Налшык) – «Астемыр» (Налшык) – 1:1, «Керт» (Къэхъун) «КъБКъМУ» (Налшык) – 1:3, «Союз-Сэрмакъ» (Налшык) – «Шагъдий» (Зеикъуэ) – 0:1, «Мурбек» (Налшык) – «Спарта-Малка» (Налшык) – 0:0, «Къулъкъужын-КъБКъУ» (Налшык) – «Ансар»(Налшык) – 0:0, «Спартак-Налшык-н» (Налшык) – «Спартак-Налшык-д» (Налшык) – 0:3,«Школ №31» (Налшык) - «ЛогоВАЗ» (Бабугент) – 2:1;етIуанэ джэгугъуэ«Спартак-Налшык-н»«Велес» – 0:2, «Керт» – «Звезда» – 1:1, «Автозапчасть» – «Союз-Сэрмакъ» – 3:1, «КъБКъМУ» – «Ансар» – 2:3, «Шагъдий» – «Мурбек» – 0:1, «Спарта-Малка» – «Къулъкъужын-КъБКъУ» – 1:0, «ЛогоВАЗ» – «Спартак-Налшык-д – 0:3, «Астемыр» – «Школ №31» – 0:3.
  • Хьэтау Жансурэт