ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр тепсэлъыхьащ Урысейм и Президент Путин Владимир иригъэкIуэкIа пресс-конференцыр къызэрыщыхъуам

2017-12-15

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. тепсэлъыхьащ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ иригъэкIуэкIа пресс-конференцыр къызэрыщыхъуам.
  •  
  • КIуэкIуэ Юрий къызэрилъытэмкIэ, Президентым къиIэта Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ Урысейр экономикэ зыужьыныгъэ зэпIэзэрытым и гъуэгум зэрытеувэжар, къэралым дяпэкIи промышленностым, мэкъумэш хозяйствэм, социальнэ IэнатIэм зэрадэIэпыкъунур, узыншагъэр хъумэнымрэ егъэджэныгъэмрэ зегъэужьынымкIэ программэхэр зэрагъэзэщIэнур.
  • «ЩIыналъэхэм щыIэ гугъуехь нэхъыщхьэхэр гъэхуауэ икIи гурыIуэгъуэу зэпкърихащ. Апхуэдэ Iуэху пыухыкIахэм ящыщщ щIыналъэм езым къызэригъэпэщыж хэхъуэхэм я зэхуэдитIым коммерческэ щIыхуэхэр фIигъэкI зэрымыхъунур. Псом хуэмыдэу абы мыхьэнэшхуэ иIэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым хуэдэ щIыналъэхэм папщIэ. Илъэс куэдкIэ зэтрихьа апхуэдэ щIыхуэхэр республикэм и бюджетым и процент 75-рэ мэхъури, абы хуабжьу къелъахъэ зыужьыныгъэм пыщIа лэжьыгъэхэр. Къэпсалъэм къигъэлъэгъуащ апхуэдэ унафэр щIыналъэхэм «зэакъылэгъуу зэрыщыдаIыгъар». Ди дежкIэ ар хэкIыпIэхэм ящыщ зыщ икIи республикэ бюджетым и хэхъуэр гъэбэгъуэнымкIэ щыIэ Iэмалхэр къэгъэсэбэпыным щIыгъуу, абы зыужьыныгъэм и лъэныкъуэкIэ куэд зэфIигъэкIынущ.
  • Нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщщ цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным зэпымыууэ егугъун зэрыхуейр. А къалэныр гъэзэщIэным дэ ерыщу дытелэжьэнущ»,- къыхигъэщхьэхукIащ КIуэкIуэ Юрий.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.