ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Юрий хуэзащ сурэттех, кинодокументалист цIэрыIуэ Ланге Антон

2017-12-15

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щыхуэзащ урысей сурэттех, кинодокументалист цIэрыIуэ Ланге Антон.
  •  
  • Кино, сурэт проект гъэщIэгъуэн куэд зыгъэхьэзыра Ланге Антон республикэм и къалащхьэм дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм утыку къыщрилъхьащ иджыблагъэ триха «Къуршхэр. ТенджызитIым я зэхуакум дэт Кавказ» фильмыщIэр. Ар Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ федеральнэ округхэм я щIыуэпс гъуэзэджэм теухуащ. Ланге Антон зэрыжиIамкIэ, фильмым увыпIэ хэха щеубыд Кавказым и налкъутым – Европэм щынэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ щыгум: Си дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэу къызолъытэ мы лэжьыгъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым утыку къызэрыщислъхьам, сыту жыпIэмэ фи щIыналъэм щыпсэухэм жаIахэр икъукIэ си гум къинащ».
  • КIуэкIуэ Юрий къыхигъэщащ Ланге Антон и фильмыр шэч къызытумыхьэжын ехъулIэныгъэу зэрыщытыр. «Ди деж куэду щыIэщ сурэт техыным, документальнэ кино гъэхьэзырыным я иджырей технологие- хэм щыгъуазэ защIыну хущIэкъу ныбжьыщIэхэр. Иджыпсту дэ дыхоплъэ художественнэ сурэтхэр техынымкIэ студие республикэм къыщызэгъэпэщыным. Абы и лъэныкъуэкIэ уэ бгъуэта Iэзагъыр, творчествэм узэреплъыр, шэч хэмылъу, щIалэгъуалэм хуабжьу яфIэгъэщIэгъуэнынущ», – жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэм.
  •  
  • Ярославская Маринэ.