ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэгурыIуэныгъэр япэ ирагъэщ

2017-12-13

  • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Гъэ_зэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэхуэсыр шапсыгъ щIыналъэм щрагъэкIуэкIащ. Лазаревск (ПсыфIыпэ) жылэ цIыкIум щызэхуэсащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Краснодар, Ставрополь, Осетие Ищхъэрэ – Алание щIыналъэхэм щылажьэ Хасэ къудамэхэм, Сирием, Израилым щыIэ Хасэхэм я лIыкIуэхэр. ХьэщIэхэр гуапэу иригъэблэгъащ Шапсыгъ Хасэм и тхьэмадэ кIэкIыхъу Мэжид.
  • ЗэIущIэр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. Абы кърагъэблэгъат Сочэ и Лазаревск куейм и Iэтащхьэ Бражников Сергей. БлэкIа зэманым Хасэшхуэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэхэм тепсэлъыхьыжащ тхьэмадэр икIи иджырей зэхуэсыр зэрекIуэкIынур иубзыхуащ. Япэу псалъэ зрата КIэкIыхъу Мэжид тепсэлъыхьащ Шапсыгъ Хасэм зэфIигъэкI лэжьыгъэхэмрэ дяпэкIэ къапэщылъ къалэнхэмрэ. АдэкIэ ГъэзэщIакIуэ гупым и комитетхэм я унафэщIхэр зэфIагъэкIахэм чэ-зууэ тепсэлъыхьащ.
  • Сэхъурокъуэ Хьэутий къытеувыIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм 2018 гъэм и мурадхэмрэ ахэр зэрызэфIихыну Iэмалхэмрэ. Апхуэдэуи дызэрыхьэну илъэсыщIэм ДАХ-м и XII Конгрессыр зэрекIуэкIынум, абы зэрызыхуагъэхьэзырым тепсэлъыхьащ.
  • Шапсыгъ лъахэм щыхьэщIэ лIыкIуэ-хэр шэджагъуэ нэужьым адыгэ къуажэхэм яшащ, Со-чэ зыщрагъэплъыхьащ, Лазаревск дэт Лъэпкъ музейм щIыхьахэщ. Пщыхьэщхьэм хьэщIэхэр еплъащ «Шапсугия» цIыхубэ къэфакIуэ ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 45-рэ зэрырикъум теухуа концертым.
  • ЗэIущIэр зэрекIуэкIам теухуа тхыгъэ убгъуа ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым тетынущ.
  •  
  • Къэбарт Мирэ.