ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Я лэжьыгъэр йофIакIуэ

2017-12-09

  • Нарткъалэ дэт, районхэм зэдай сымаджэщым, Неврологхэм я дунейпсо махуэм «бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. ЩIэуэ къызэIуаха реабилитацэ къудамэм и лэжьыгъэр зэрекIуэкIым зыщигъэгъуэзэну абы щыIащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Расторгуевэ Светланэ. ЗэIущIэм хэтащ министерствэм и штатым хэмыт невролог нэхъыщхьэ Дэлэл Индирэ, район сымаджэщхэм къикIа дохутырхэр.
  •  
  • Министрым зригъэлъэгъуащ реабилитацэмкIэ къудамэщIэм и пэшхэр. IэщIагъэлIхэм ар щагъэгъуэзащ инсульт зиIэ, щхьэм, Iэм, лъакъуэм, тхым ягъуэта удынхэм, ортопедие операцэхэм яужькIэ сымаджэхэм я узыншагъэр зэфIэгъэувэжынымкIэ яIэ иджырей Iэмэпсымэхэм. Дохутырхэм жаIащ я лэжьыгъэр къызэрызэгъэпэщам арэзы къызэрищIыр. Аруан районым хыхьэ Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэм щыщ сымаджэр Расторгуевэм къыщепсалъэм къыхигъэщащ и узыншагъэр зэфIигъэувэжын папщIэ иджы мазиплI къэс зэ нэгъуэщI щIыналъэм кIуэн зэрыхуэмейм икъукIэ зэрыщыгуфIыкIар.
  • Дэлэл Индирэ жиIащ къудамэщIэм и лэжьыгъэр хъарзынэу зэтеубла зэрыхъуар икIи республикэм и неврологхэр езыхэр зэIэзахэр я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэжыну мы сымаджэщым къызэрагъэкIуэнум шэч къызэрытримыхьэр. Апхуэдэу лэжьыгъэр адэкIи зэрефIэкIуэным теухуауэ чэнджэщ зыбжанэ яритащ, мультидисциплинарнэ гуп къызэрагъэпэщынуи къыхуриджащ.
  • Сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Къалэбатэ Рустам къыхигъэщащ абы щыхуащIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэм цIыху куэд зэрыхуэныкъуэр къалъытауэ, илъэс къакIуэм къудамэм зрагъэубгъуну зэрамурадыр, ар къехъулIэмэ, гъунэгъу щIыналъэхэм къикI сымаджэхэми дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуфынур.
  • - ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ къыпхуащIэ Iуэхутхьэбзэхэм илъэсищ хъуауэ хохьэ зи гугъу тщIы дэIэпыкъуныгъэр, – жиIащ Расторгуевэ Светланэ. – Апхуэдэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр зыгъуэтхэм я бжыгъэм кIуэ пэтми хохъуэ. Къапщтэмэ, 2015 гъэм ахэр цIыху 800 хъууэ щытамэ, къыкIэлъыкIуэ илъэсым тIукIэ нэхъыбащ. Дызытехьэ илъэ-сым а бжыгъэр 2189-м нэсынущ. КъищынэмыщIауэ, сымаджэхэм хуащIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэми къыхэхъуэнущ.
  •  
  • КъБР-м Узыншагъэр
  • хъумэнымкIэ и министерствэм
  • и пресс-IуэхущIапIэ.