ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIымахуэ зэхьэзэхуэхэм щIадзэ

2017-12-09

  • Налшык и курыт еджапIэ №31-м и IэрыщI губгъуэм щыщIидзащ КъБР-м и къалащхьэм и администрацэм и Iэтащхьэм и кубокыр футболымкIэ къэхьыным теухуа щIымахуэ зэхьэзэхуэ зэIухам. Языныкъуэхэр абы Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIымахуэ чемпионаткIэ йоджэ.
  •  
  • Зэхьэзэхуэм хэтщ республикэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ я командэ 16. Налшык и курыт еджапIэ №31-м и IэрыщI губгъуэм ахэр зэры-зэ тхьэмахуэ къэс гъуэрыгъуэурэ щызэдоджэгу. Зэпеуэм щытекIуам кубокыр ират, иужь увыпIитIыр къэзыхьхэр япэ гупым ягъакIуэри, абы и нэхъыфIитIыр гуп нэхъыщхьэм драгъэкIуэтей.
  • Щэбэт кIуамрэ тхьэмахуэмрэ зи чэзу зэхьэзэхуэм щIидзащ. Нэгъабэрей зэпеуэм текIуэныгъэр къыщызыхьа Къэхъун и «Керт»-м ерыщу къыпэщIэтащ гуп нэхъыщхьэм хагъэхьагъащIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студентхэр. Апхуэдэу щыт пэтми, чемпионым зы топ закъуэри хурикъуащ, и хьэрхуэрэгъур хигъэщIэн папщIэ.
  • ТекIуэныгъэкIэ зэхьэзэхуэр ирагъэжьащ хэгъэрейхэми. Школ №31-м и командэм 2:1-уэ ефIэкIащ Бабугент и «ЛогоВАЗ»-м.
  • «Союз-Сэрмакъымрэ» Зеикъуэ и «Шагъдиймрэ» я зэпэщIэтыныгъэр хуабжьу гуащIэ хъуащ. Судьям футболист зыбжанэм дагъуэ яхуищIащ, уеблэмэ зеикъуэдэсхэм ящыщ зы джэгум къыхихун хуей хъуащ. Абы щхьэкIэ къэмынэу «Шагъдийр» 1:0-у текIуащ.
  • Апхуэдэ дыдэ бжыгъэ кърикIуащ Налшык и «Звездамрэ» «Астемырымрэ» я зэIущIэми.
  • Адрейхэр псори бжыгъэр къызэIуамыхауэ зэбгъэдэкIыжащ. Апхуэдэу 0:0-у зэдэджэгуащ «Къулъкъужын-КъБКъУ» – «Ансар», «Мурбек-ФШ «Налшык» – «Спарта-Малка», «Спартак-Налшык-Д» – «Спартак-Налшык-2000», «Автозапчасть» – «Велес» командэхэр.
  •  
  • Хьэтау Ислъам.