ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-12-09

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • ЛыцIыкIулыбжьэ, бжьыныху щIэгъэжьыхьауэ
 • Мы ерыскъыгъуэр нэхъ къызыхащIыкIыр былымылым и тхыцIэл щабэращ. ЛыпцIэр зэпаупщI псыгъуэ цIыкIуурэ, и кIыхьагъыр см 3 – 4, и хьэлъагъыр г 10 – 15 хуэдизурэ. Шыгъу трагъэщащэри тIэкIу щагъэлъ. ИтIанэ Iэнэм тралъхьэри ягъэжэпхъ. Бжьыныхур яукъэбз, пIащIэурэ яупщIатэ. ТебэкIэ тхъу къагъэплъ, абы лы шыуар мыIув дыдэу иралъхьэ, зэIащIэурэ, тхъуэплъ къищIыху ягъажьэ, бжьыныху упщIэтар хакIутэри, зэIащIэурэ дакъикъэ 1 – 3 хуэдизкIэ ягъажьэ, абы шыбжий сыр хьэжа хагъэщащэ. Псори зэрызэщIэлъу, зэрызэIащIэм хуэдэурэ, тхъуэплъ дахэ хъуху ягъажьэ. Абы и ужькIэ шатэ тIэкIу щIакIэ, зэIащIэ, тебащхьэр трапIэ- ри, мафIэ щабэм тету дакъикъэ зы-тIукIэ ягъэбэкхъ. Iэнэм, зэрызэщIэлъу, тепщэчкIэ трагъэувэ. ПIастэ, мырамысэ хуабэ, щIакхъуэ, лэкъум дашх.
 • Халъхьэхэр (зы цIыху Iыхьэ): былымыл лыпцIэу – г 300, тхъууэ – г 80, бжьыныхуу – г 40, шатэу – г 50, шыгъуу, шыбжийуэ – узыхуейм хуэдиз.
 •  
 • ДзасэкIэ гъэжьа мэл жьэжьей
 • Жьэжьейм и кIыхьыпIэмкIэ тIу-щыуэ зэгуагъэжри и фэр трах, псы щIыIэкIэ ятхьэщI, и кIыхьыпIэмкIэ дза-сэм фIалъхьэ. Шыгъу шыпс тракIэурэ хьэзыр хъуху дэпкIэ ягъажьэ. Iэнэм щытралъхьэкIэ дзасэм къыфIахыж, пIастэ хуабэм тралъхьэ, IупщIэурэ упщIэта бжьыныщхьэ трагъэщэщэж. Пщтыру яшх.
 • Халъхьэхэр (зы цIыху Iыхьэ): жьэжьейуэ – г 300, бжьыныщхьэ укъэбзауэ – г 75-рэ, шыгъу шыпсу – узыхуейм хуэдиз.
 • «Адыгэ шхыныгъуэхэр»  тхылъым къитхыжащ.
 •  
 • ГъукIэ  Маринэ
 • Усщыгъупщэмэ – сигу  зыкъэгъэкIыж!
 • Новеллэ
 • щхьэгъубжэм къыдих сабэм пэш блын хужьым IэплIэ хуещIри, и куэщIым къонэ. Абы къыкIэлъыпхъуэу пэшым къыщIэлъэда жьы мащIэм хущхъуэмэм и Iэпэр иIыгъыу кърешэкI. Щхьэгъубжэ Iухам къыдих епэрымэ гуакIуэр а псом къыхохьэжри, я лъэужьи къэмынэу егъэкIуэд. Ар къысIуроуэри, си нэхэр къызэтызох икIи сызыщIэлъ пэшыр къызэхэсплъыхьын щIызо-дзэ. Сабэм гъуабжэ ищIа блыныр, емышыжу сыт щыгъуи зы цIыху зытес шэнт закъуэр, зы стIол, гъуэлъыпIэм пэжыжьэу, сэ – а гъуэлъыпIэм къыхэмыкIыу хэлъу. Аращ пэшым щIэлъыр зэрыхъур.
 • Сыкъызэрыушар илъэгъуауэ, си пащхьэм исыр къызоупщI:
 • - Зыгуэр ухуей?
 • «Хьэуэ» жыхуэсIэу си щхьэр сощI. Абы и нэгум гупсэхуу соплъэ, си нэхэмкIэ сурэт тесхым хуэдэу. Си щхьэм къихьа упщIэр естынрэ езмытынрэ сымыщIэу сыщылъщ, итIанэ:
 • - Хэтыт жыпIа си цIэр?
 • - Мариещ, уи цIэр Мариещ…
 • - Уэ-щэ?
 • - Аслъэнщ, – шыIэныгъэшхуэ хэлъу аргуэру зэ къытрегъэзэж си пащхьэм исым.
 • - Сэ сы-Мариещ, уэ у-Аслъэнщ, – къызоIущэщ сэри.
 • - Аращ: уэ у-Мариещ, сэ сы-Аслъэнщ.
 • - Дэнэт дыщыпсэур?
 • - Мы къалэм дыщопсэу… Тхьэмахуэ и пэкIэ уджалэри уи щхьэм удын игъуэтащ. Машэ, зыри къэпщIэжакъэ иджыри? – гугъэкIэ гъэнщIа нитIыр къызоплъ.
 •  - Хьэуэ, уэ къызжепIам фIэкIа зыри сщIэжыркъым…
 • - Ягъэ кIынкъым, – хощэтыкI Аслъэн. – Мыдэ унэм усшэжмэ, псори къэпщIэжынщ. Абы зэман хуейуэ аращ, дохутырми удынышхуэ уи щхьэм имыIауэ жеIэ.
 • - Ара къыщIэкIынщ, дежьэнщ тIэкIурэ, – зы дакъикъэ дызогъэкIри, аргуэру сыщIоупщIэ: – Си цIэр хэт жыпIа?
 • Аслъэн Iэнкун хъуауэ къызоплъ, ауэ итIанэми жэуап къызетыж:
 • - Мариещ…
 • - Уэ-щэ?
 • - Аслъэнщ…
 • - Аааа… къэсщIэжащ иджы…
 • КъэсщIэжа щхьэкIэ, куэд мыщIэу сщыгъупщэжынущ, сощIэ. Сэ сабий къалъхуагъащIэм срещхьщ, махуэ къэс щIэрыщIэу гъащIэр къасщIэу аращ. Нобэ псори сщIэ-уэ сыгъуэлъыжынурэ, пщэдей аргуэру щIэрыщIэу сыкъалъхужынущ. Мис мыпхуэдэу аргуэру Аслъэн нэщхъейуэ си пащхьэм исынущ.
 • - Илъэс дапщэ сыхъурэ?
 • - 25-рэ.
 • - Сабий диIэ?
 • - Хьэуэ…
 • - Си IэщIагъэр сыт?
 • - ГъэсакIуэщ… Дыгъуасэ бжесIати… Ахэри пщIэжыркъэ?
 • - Хьэуэ, сщIэжыркъым.
 • Адрей махуэхэми хуэдэу, ди псалъэмакъыр абыкIэ иухащ. Иджыри зэман гуэр- кIэ щосри, Аслъэн къотэджыж.
 • - ТIэкIу зыгъэпсэху иджы. Пщэдей сыкъэкIуэнщ.
 • «Хъунщ», жыхуэсIэу си щхьэр сощI. Ауэ бжэм нэсыжа нэужь, соджэ:
 • - Аслъэн…
 • И цIэр зэрысщымыгъупщэжам иригуфIэу ар къызоплъэкI.
 • - Сытыт жыпIа си цIэр?
 • Аргуэру нэщхъей къохъужри, жеIэ:
 • - Мариещ, уи цIэр Мариещ…
 • Аслъэн куэбжэм дэкIыжа нэужь, зы тэлайкIэ сыкIэрытщ щхьэгъубжэм. Абы и дамэхэр си уз гущIэгъуншэм хьэлъэу ири-шэхащ. И нэхэр сымылъагъуми, абы щIэлъ нэщхъеягъуэшхуэр зыхызощIэ. Аслъэн си гум и зы къуэпсщ, абы и нэгум сиплъэн хуейкъым къищыр слъагъун папщIэ. Сытри сщыгъупщэжынкIэ мэхъу, ауэ абы хузиIэ лъагъуныгъэр сщызыгъэгъупщэн уз иджыри къагупсысакъым.
 • Ар зэрыдэкIыжым сыкIэлъыплъурэ, аргуэру сигу къокIыж зы махуэ гущIэгъун- шэ. Мис мыпхуэдэ зы пэш, зы щхьэгъубжэ, си жагъуэ къэзыщIа зы цIыху… ГукъэкIыжхэм нэхъ куууэ сыхилъэсэху, си гур нэхъ ину къеуэн щIедзэ. Аддэ жыжьэу гупсысэ гуэр къоIу, а къэсщIэжынум зыкIи сыхуэмейуэ жиIэу къызэIущащэу. Ауэ, а чэнджэщыр гуващ. ГукъэкIыжхэм я кIапэр къэзубыда- щи схуэмыутIыпщу сыкърехьэкI…
 • «ФIыуэ услъагъужыркъым, сызыщыгъэгъупщэ», – жиIэу си пащхьэм ит щIалэр Аслъэн сыту ещхьыщэ?! Хьэуэ, ар ещхь къудей хъунщ, армырмэ абы апхуэдэ дауэ къызжиIэн?! И хьэпшыпхэр зэщIикъуэжауэ унэм щIэкIри ара?! Абыи ещхьщ… Сэ абы сыкIэлъоплъри щхьэгъубжэм сыIутщ… Седжэмэ къигъэзэжыну пIэрэт? ТIэкIу сызригъэлъэIуну хуейуэ арагъэнт! Сэри зыри жесIакъым… Щхьэгъубжэ Iухам зыдызошийкIри соджэ: «Аслъэн». Сыт мо цIыхухэр щIэкIийр! Хьэуэ, къывгурыIуакъым, зыдэздзыжын Iуэху къесхуэкIыркъым, Аслъэн седжэну аращ. Ауэ, жьыбгъэм кърихьэкI пщIащэм хуэдэу, еплIанэ къатым соджэрэзэх… «Аслъэн»…
 • - Сыт ущIэгъыр? КъэпщIэжа зыгуэр?! – щIоупщIэ си щIыбагъым дэт дохутыр цIыхубзыр.
 • - ТIэкIу, – жызоIэри, си нэпсхэр солъэ-щIыж.
 • Угупсысэну апхуэдэу гугъуу си гугъэнтэкъым, ауэ сригъэзэшащи, си гъуэлъыпIэм сыхуокIуэж…
 • - Сыт къэпщIэжар? КъызжеIэжыт…
 • Ауэ гукъэкIыжхэм я пIэкIэ, си пащхьэм исым жызоIэ:
 • - Сыхъужауэ къызэрищIэу, абы сыкъигъэнэнущ.
 • - Хэт ар?
 • - Аслъэн…
 • - Умыхъужуи хъунукъым. Ар уэ щхьэкIэ хуабжьу мэгузавэ…
 • - Сызыщыгъэгъупщэ жиIати, зыщызгъэгъупщащ.
 • А псалъэхэм къыкIэлъыкIуэу, си нэпсхэ-ри йожэх. Си щхьэм Iэ къыдэзылъэ дохутырым сызэрыхъужынур къызжиIэурэ, жейм сыхелъафэ. Абы аргуэру сщигъэгъупщэжынущ псори. Пщэдей сыкъэушмэ си пащхьэм исынущ зыщызгъэгъупщэну къызэлъэIуа цIыхур, сигу зыкъигъэкIыжу…
 •  
 • ЖыIэгъуэхэр
 • Напэ  зимыIэ  щыIэкъым,  зэдэIуэжыф  закъуэмэ
 • Адэ-анэ гугъуехьыр зыщымыгъупщэр гурыхуэщ.
 • Дадэ къуапэри ядакъым: мыхъунур пасэу мэтIыгъуэ.
 • Зи къарум къимыгъэгугъэм и унэцIэ-адэцIэм трегъэчыныхь.
 • Хабзэм и къежьэгъуэм зыпыIуадз, и кIуэдыжыгъуэм зыкIэращIэ.
 • ХабзэщIэ мыхъумыщIэр, гувэ-щIэхми, мэкIуэдыж, хабзэжьыфIми зеузэщIыж.
 • ЦIыхум хуэпщIэр ууейщ, къыпхуищIэр езым еижщ.
 • Гугъу узыдезымыгъэхьри, гугъу къыбдехьри фIыщ.
 • Гъуэгущхьищыр щызэхэкIым тетхащ: лIыгъэ, цIыхугъэ, щIэныгъэ – щыми зэдрикIуэн хуейщ.
 • Зи хьэщIэ ежьэжым езыгъэхъуапсэм хэгъэрей хуэфащэкъым.
 • КъыпхуащIар яхуэпщIэжыр зырикIт, я гум илъри къэпщIэн хуэмейтэмэ.
 • Напэ зимыIэ щыIэкъым, зэдэIуэжыф закъуэмэ.
 • Напэр зэ щэгъуэщ, къыщIэпхар зэ шхэгъуэщ.
 • Ажалым къебгъэла пэлъытэщ, цIыхум и сэбэп зыхэлъыр и чэзум къыпхугурыгъаIуэмэ.
 • Бейтыгъуэн Сэфарбий.
 •  
 • ЩIымахуэ   теплъэгъуэхэр
 •  

  Псей цIыкIур уэсым щIихъумащ. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

 • ГушыIэхэр
 • Щхьэ укъызэупщIрэ?
 • Зы махуэ гуэрым пхъэ къишэу Хъуэжэ мэз къикIыжырт. Къуажэм къыдыхьэжауэ зимыIуэху зезыхуэ и цIыхугъэ гуэр къыIущIэри къеупщIащ:
 • - Уа, Хъуэжэ, дэнэ ущыIа, сыт мы къапшэри? – жиIэри.
 • - Хьэмым сыщыIауэ хукхъуэ къызошэ, – жриIащ Хъуэжэ.
 • - АтIэ уи гум илъыр пхъэи, мэзымкIи укъокIыжри, – къыжриIащ и цIыхугъэм.
 • - АтIэ, си хэгъэрей, сыкъыздикIыжым- рэ къасшэмрэ уэ нэхъыфIу пщIэ пэтрэ, щхьэ укъызэупщIрэ? – жиIэри къежьэжащ Хъуэжэ.
 •  
 • ЩIыпIэм сыщыщкъым
 • Чэф хьэлъэ зыгъуэта удэфаитI дыгъэр зэпаубыдауэ зэныкъуэкъурт:
 • - Мо тлъагъур дыгъэкъым, мазэщ, – жи-Iэрт зым.
 • - Мазэкъым, дыгъэщ, – жиIэрт адрейм.
 • Абыхэм япэмыжыжьэу блэкI пэтрэ, Хъуэжэ къагъэувыIэри къеупщIащ:
 • - Мо уафэм щытлъагъур дыгъэ хьэмэрэ мазэ? – жаIэри.
 • - Сэ мы щIыпIэм сыщыщкъым, сщIэркъым, – жиIэри Хъуэжэ и гъуэгу теувэжащ.
 • Махуэ Iэлисэхь.
 •  
 • Псалъэжьхэр
 • ЩхьэзыфIэфI лъагъугъуейщ
 • «Яхуэмышхын сщIынщ», – жери ямышхыфын ищIащ.
 • ХэкIэ зымыщIэм и гъубжэр дзагуэщ.
 • Делэм зэхибзэнщ, губзыгъэм зэхихыжынщ.
 • Илъэс Iуэху къэщтэжыгъуейщ.
 • Дзыгъуэ пэтрэ щIымахуэм хуогъэтIылъэ.
 • Iуэхур зейм зэрыжиIэу пщIэфмэ, уIэзэщ.
 • ЩхьэзыфIэфI лъагъугъуейщ.
 • Унэ къыбдимысарэ шу гъусэ къыпхуэмыхъуарэ я хьэл пщIэркъым.
 • Хэт и щхьэщытхъуи пцIыупсщ.
 • ШыщIэ къамылъхуам уанэ хузэщIелъхьэ.
 • Уеуэмэ – мэкъущ, уемыуэмэ – къурэщ.
 •  
 • Едзыгъуэхэр
 • Си лъэужьыр дахэу зызогъэзэхуэж
 • ХьэщIэм хъугъуэфIыгъуэ хузэблэпхми,
 • Унэщхъыцэм, – псори кIуэдыжащ.
 • Ауэ Iэнэ нэщIым бгъэдэбгъэсми,
 • УнэщхъыфIэмэ, – бгъэтхъэжащ.
 • * * *
 • Уо, хъыджэбз, щагуэшым щыгъуэ дахагъэр,
 • Уэрати нэхъ IыхьэфIыр зылъысар!..
 • Ауэ щытрагуэшэжым Iэдэбагъэр
 • Дэнэ къуагъ, гущэт, уэ уздыкъуэсар?
 • * * *
 • Си ныбжьэгъу, гуапагъэкIэ си гу  укъыдэмыхьэфми,
 • СынолъэIу: къысхуумыщI лъакъуэпцIэрыуэ.
 • ИтIанэ, дыщэкIэ ущIэзмыгъэнэжыфми,
 • Сыпсэуху сэ пхуэсщIынкъым гукъеуэ.
 • * * *
 • НыбжьэгъуфIыр анэкъилъху пэлъытэщ.
 • Уныбжьэгъуншэ? – Удамэншэ тхьэрыкъуэщ!
 • Ауэ щхьэгъусэ пэж нэхъ ныбжьэгъу лъэщ
 • Мы дунейм темыткIэ сэ си тхьэрыIуэщ.
 • * * *
 • СыщефэкIэ, мащIэу сегъэжанри,
 • Къысщохъур фадэр фоупс.
 • ИужькIэ пкъыуэу сыкъегъанэри,
 • Сигу щокIыр, слъагъумэ зы ткIуэпс.
 • Дудар Хьэутий.
 •  
 • Псалъэзэблэдз
 • ЕкIуэкIыу:1. … уасэ иIэкъым, гъэсэныгъэм гъунэ иIэкъым. 4. Шхын зи мащIэм, тхьэмыщкIэм ират Iыхьэ. 6. Аушыджэр къыщалъхуа къэбэрдей тхакIуэ. 8. Iэзэ къашэри … ирищIщ. 9. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артисткэ Хьэмыку … 11. … къызытеха къэбыр нэхъ IэфI мэхъу. 13. Адыгэ генерал. 14. Гъатхэр къызэрихьэу жыгхэм … иратащ. 15. Мэш хьэуазэ. 16. Пасэрей зэрыпыджэ Iэщэ. 19. Пщэдейрей … нэхърэ нобэрей бзу. 20. Уи … мыкIуэду уи уз укIуэд. 22. Мылъэтэфми, Iэзэу бадзэ къеубыд. 23. ПхъащIэ Iэмэпсымэ. 24. Уи … мыузым боз иумышэкI. 25. Пхъэ уадэшхуэ. 29. ФызитI зэфIэнам зым адрей жреIэ: «Уи … къысщыхуэ!» 32. УэрэджыIакIуэ Iэзэу щыта, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и артист. 34. ХъумакIуэ, къэрэгъул, … 35. … бзий щабэхэр Iэпкълъэпкъым и гуапэщ. 36. Колхоз тхьэмадэу щыта, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь … Хьэсэн. 37. Макъамэ Iэмэпсымэ.
 • Къехыу: 2. Лажьэ лъэпкъ симыIэу, си гъунэгъум … къызищIэкIащ. 3. Гъуор маджэ: « … Iуэхушхуэ щыIэщи, къуажэбгъум фыкъыщызэхуэс!» 4. Ди унафэщIым и … къызэкIащ: си улахуэм къыщIигъуащ. 5. Хэтхэ я унэ … тес? 7. Шатэ гъэвэжам къытрищIэ дагъэ. 8. ЛIы и къуэгъурэ … и гъуррэ. 10. … зимыIэм дзажэпкъ иIэщ. 12. Аруан районым щыщ къуажэ. 13. Плъыжьыфэ. 17. ДжэдыкIэ … 18. Псэхэлъхьэж. 21. Мынэхъыжь, мынэхъыщIэ. 26. Пхъум и щхьэгъусэ. 27. «Уэзы …» – ПащIэ Бэчмырзэ и псалъэхэр зыщIэлъ адыгэ уэрэдыжь. 28. Шыр зэрагъэIэсэ кIапсэшхуэ. 30. Къэ- бэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ, КъурIэныр адыгэбзэкIэ зэзыдзэкIахэм ящыщщ. 31. Муслъымэн диным зэрыжиIэмкIэ, зи щIалэгъуэр зэи имыкIыу жэнэтым ис тхьэIухуд. 33. Фызыжь хьилэ- шы.  
 • Зэхэзылъхьар   Мыз  Ахьмэдщ.
 •  
 • Дыгъэгъазэм и 2-м ди газетым тета псалъэзэблэдзым и жэуапхэр
 • ЕкIуэкIыу:3. Руслан. 6. Хьэуазэ. 8. Афэ. 9. Бзаджэ. 10. Сэлэт. 11. Уадэ. 13. Сурэ. 16. Нэд. 17. Щхьэзэ. 18. Къэб. 21. Пхъэщхьэмыщхьэ. 24. Сом. 25. Дыжьын. 27. Хьэм. 28. Лъэпщ. 30. ГупкIэ. 31. Бланэ. 33. Сибэч. 35. Пхъы. 36. Вэрокъуэ. 37. Хьилэшы.
 • Къехыу:1. Иризгъэкъунщ. 2. Къуабэбжьабэ. 4. Сыдж. 5. Нахътэ. 6. Хьэбас. 7. Адэ. 12. Дыщ. 14. Ужьэ. 15. НэщIэбжьэ. 19. Жэм. 20. Пщы. 22. Псыхьэлывэ. 23. ХъумпIэцIэджым. 25. Дэп. 26. Нып. 29. Щхьэпэ. 30. Гуэныхь. 32. «Нур». 34. Ибэ.