ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Анэхэм яхуэгъэза гуапагъэ

2017-12-07

  • Анэмрэ бынымрэ я зэхуаку дэлъын хуей пщIэр, нэмысыр, гуапагъэр, дахагъэр, гу щабагъэр сабийхэм къагурыгъэIуэнымкIэ школым, егъэджакIуэхэм мыхьэнэшхуэ яIэщ. ШколакIуэхэм ар зэрызыхащIэр зрагъэщIэн мурадкIэ, апхуэдэуи Анэм и махуэри ягъэлъапIэу, Налшык къалэ дэт епщIанэ курыт еджапIэм зэпеуэ щрагъэкIуэкIащ. НыбжьыщIэхэм утыку кърахьащ анэхэм папщIэ ягъэхьэзыра лэжьыгъэхэр: къэфащ, усэ къеджащ, уэрэдхэр ягъэзэщIащ.
  •  
  • ХьэщIэ лъапIэ куэд зыщIэса зэпеуэр къызэзыгъэпэщари езыгъэкIуэкIари школым адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж Бетыгъуэн Лианэщ. Ар къызэIуахащ ещанэ классым щеджэ Шэру Ибрэхьимрэ Бэдракъ Диссанэрэ ягъэзэщIа къафэмкIэ. Абыхэм Iэгуауэ ин хуаIэта нэужь, еджакIуэ цIыкIухэу Ташухэ Iэдэмрэ Мухьэмэдрэ жаIащ анэм теухуа адыгэ псалъэжьхэр, псалъэ шэрыуэхэр. КъыкIэлъыкIуэу ныбжьыщIэхэр къеджащ ЩоджэнцIыкIу Алий, Къэрмокъуэ Мухьэмэд, Къэзан ФатIимэ, нэгъуэщI усакIуэхэми анэр ягъэлъапIэу я къалэмыпэм къыпыкIа усэхэм.
  • Гухэхъуэу, нэжэгужэу екIуэкIащ Iуэхур. Абы и кIэухыу утыку кърашащ нэхъ жыджэру зэпеуэм хэтахэр, абы къыхэжаныкIахэр. Апхуэдэхэт 1 – 4-нэ классхэм ящыщу япэ увыпIэр зыхуагъэфэща Къардэн Дианэ, етIуанэр къэзыхьа Сомгъур Миланэ, ещанэ хъуа Шэру Ибрэхьим. 5 – 10-нэ классхэм ящыщу япэ увыпIэр къихьащ Бэрбэч Саният, етIуанэ увыпIэр хуагъэфэщащ Хьэгъэжей Иннэ, ещанэр Ташу Iэдэм иратащ. ШколакIуэхэр къызэджа усэхэм ящыщу дэтхэнэми и гупсысэ нэхъыщхьэу къалъытэ псалъэуха зырыз къыхахат сабийхэм. Ахэр зэхагъэувэжри, анэхэм яхуэгъэза хъуэхъу дахэ къыхащIыкIыжащ цIыкIухэм.
  • БАКЪ  Мадинэ.