ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къалэнхэр и пIалъэм зэфIагъэкIыным йогугъу

2017-12-06

 • КъБР-м и Iэтащхьэм деж Инвестицэхэмрэ хьэрычэт IуэхухэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ иджыблагъэ КъБР-м и Правительствэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм инвестицэ политикэр пхыгъэкIынымрэ инновацэхэмкIэ и лIыкIуэ хэха Къармокъуэ Хьэчим, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ   Владимир, районхэм я Iэтащхьэхэр, нэгъуэщIхэри.
 •  
 • КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис тепсэлъы-хьащ КъБР-м и Iэтащхьэм деж инвестицэхэмрэ хьэрычэт IуэхухэмкIэ щыIэ Советым 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 31-м иригъэкIуэкIа зэIущIэм щаубзыхуа къалэнхэр зэрагъэзащIэм. Псалъэм папщIэ, Прохладнэ районым и щIыпIэ администрацэм зыхуагъэзауэ щытащ щэкIуэгъуэм и 29 пщIондэ Учебнэ къуажэм и генеральнэ планым гъущI гъуэгу екIуэлIапIэхэр щыухуэныр хагъэхьэну, щIыналъэм и схемэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэну, «Къэббалъкъвольфрам» акционер зэгухьэныгъэм IуэхущIапIэщIэ иухуэн папщIэ, бэджэнду щIы зэрыратыну щIыкIэм егупсысыну. Рахаевым къыхигъэщащ  а Iуэхухэм муниципалитетыр егугъуу зэрыбгъэдыхьар, уеблэмэ хуагъэува пIалъэр имыух щIыкIэ зэрызэфIагъэ-кIар.
 • - Мэкъумэшым хухах щIы Iыхьэхэм ящыщ промышленностым, энергетикэм, транспортым, нэгъуэщI Iуэхухэм папщIэ къагъэсэбэпыну хуиту къыщыгъэлъэгъуа тхылъхэр мы зэманым хьэзыр хъуащ икIи «Къэббалъкъвольфрам» IуэхущIапIэм ар бэджэнду къызэрищтэнум теухуа проектыр едгъэхьащ. ЗэгурыIуэныгъэм Iэ тридза нэужь, IуэхущIапIэм ухуэныгъэхэм щIидзэну хуит зыщI дэфтэрхэм дыхэп-лъэнущ, – жиIащ Рахаевым. – ДызэреплъымкIэ, нэхъ тэмэму къыдолъытэ зэгурыIуэныгъэм пIалъэ пыухыкIахэр IуэхущIапIэм къыщыхуэдгъэлъэгъуэныр, абы къриубыдэу я къалэныр ямыгъэзащIэ-мэ, бэджэнду ирата щIы Iыхьэр къыIехыжыпхъэу. КъищынэмыщIауэ, лэжьыгъэр зи жэрдэмым и къалэн псори зэфIимыгъэкIауэ, щIыпIэм сыт хуэдэ хэ-        хъуэ къыхуихьынуми къэдмылъытауэ а щIыр ещэпэным демыпIэщIэкIыну ди мурадщ.
 • Рахаев Борис жиIащ Шэджэм, Iуащхьэмахуэ районхэм хабзэ щхьэхуэхэр щаубзыхуу, абыхэм ятещIыхьауэ муниципалитетхэм инвестицэ Iуэхухэр зэрыщефIакIуэр къапщытэну пщэрылъ зэрыхуащIар. Къэпсэлъам зэрыжиIамкIэ, ар ягъэхьэзыращ икIи мы зэманым КъБР-м и прокуратурэм щIэлъщ.
 • КъБР-м ухуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ IэнатIэхэмрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр Къуныжь Вячеслав Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэ зыбжанэм ЩэнхабзэмкIэ унэхэр зэрыщаухуэм и гугъу щищIым жиIащ абыхэм я бжыгъэр 10 зэрыхъур, лэжьыгъэхэр псо-ри зэхэту мы зэманым процент 90-м нэскIэ зэрагъэзэщIар. Министрым зэрыжиIамкIэ, Чыщбалъкъ къуажэм щаухуэр нэхъ къакIэроху, ауэ унафэщIхэр щогугъ дыгъэгъазэм и 15 пщIондэ щытыкIэм зрагъэхъуэжыну.
 • Мы зэманым зэлэжь Iуэху нэхъыщхьэхэм икIи нэхъ гугъухэм ящыщу Къуныжьым къыхигъэщащ Нарткъалэ псы фIейхэр зыгъэкъабзэ и бжьамий-        хэр зэрызэрагъэпэщыжыр. «2017 гъэр ЩIыуэпсыр хъумэным и илъэсу зэрыщытыр къэплъытэмэ, мы Iуэхум гулъытэ  хэха егъуэт. Лэжьыгъэхэр процент 73-кIэ ягъэзэщIащ, сыхуейт ар зи пщэ дэлъхэм фIыщIэ яхуэсщIыну», – дыщIигъуащ Къуныжь Вячеслав.
 • Министрыр тепсэлъыхьащ республикэм туризмэм зэрызыщрагъэужьми.         Абы епхауэ республикэм и гъуэгухэр зыхуей хуагъазэ, «Зэрэгъыж» зыгъэпсэхупIэмрэ «Ищхъэрэ» автовокзалымрэ ухуэным  теухуауэ  лэжьыгъэшхуэ йокIуэкI.
 • - «Къуажэхэм зегъэужьыным и Iуэху-кIэ» программэм ипкъ иткIэ, IуэхущIапIэу 9-м долэжь. Абы хохьэ Псынэдахэ къуажэм щаухуэ ЩэнхабзэмкIэ унэр. КъызэрытпщытамкIэ, ар зытещIыхьа пIа-лъэм мащIэу къыкIэроху, адрейхэм щытыкIэр щытэмэмщ, – дыщIигъуащ министрым.
 • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и инвестицэ Iуэхухэм 2030 гъэ пщIондэ ягъуэтыну зыужьыныгъэм, нэгъуэщIхэми.
 • БАГЪЭТЫР  Луизэ.