ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъахэ къэкIыгъэхэмрэ псэущхьэхэмрэ

2017-12-06

 •  Биологие щIэныгъэхэм я док- тор, профессор, КъБР-м и Парламентым  и депутат  Щхьэгъэпсо        Сэфарбий, къызэрыщIэкIымкIэ, уси етх. Абы и эко-усэхэр ятеухуащ КъБР-м и Тхылъ плъыжьым ихуа, кIуэдыжыпэным нэса псэущхьэхэмрэ къэкIыгъэхэмрэ. КIэщIу жыпIэмэ, къулыкъущIэр зыгъэгузавэ Iуэхур усэбзэм хуигъэкIуауэ къытхуиIуатэу аращ. Ар топсэлъыхь къэнар хъума зэрыхъуным, я бжыгъэр гъэбэгъуэжыным укъыхуреджэ, яхэлъ я хущхъуэгъуэхэм дыщегъэгъуазэ. Ди гуапэу тыдодзэ биолог-лирикым и IэдакъэщIэкIхэм щыщ.
 •  
 •  
 • Пхъэгулъей
 •  
 • ЩокIыр псыхъуэм чыцэм хэту,
 • Куэду мэзым уащыхуозэ,
 • Щыплъагъунущ джабэ нэкIум
 • Гъурц телъыджэу пхъэгулъейр.
 • Хэббжэ хъунущ гъатхэпежьэм,
 • Гъэгъэн щIедзэ мэлыжьыхьым.
 • КъапщIий хужьхэр пыщэщауэ,
 • Уэс Iэрамэу лъабжьэм щIэлъщ.
 • Бадзэуэгъуэм мэхъу пхъэгулъыр,
 • Гъуэжьу, плъыжьу,
 • плъыжь-фIыцIафэу.
 • Дыгъэпс нуркIэ загъэпскIауэ,
 • Псыр къыщIэжу, фомэ-щэмэу.
 • ЯфIэIэфIу яшхыр цIыхухэм,
 • Хэти ещIыр ар мэрэзей,
 • Куэду яшхыр мэз псэущхьэм,
 • Къамыгъанэу пкъы къудей.
 •  
 • Зей
 •  
 • «Уеуэ хъунукъым зей башкIэ
 • IэщIэвыщIи, мэли, шыи», –
 • ЖиIэрт пасэрей псалъэжьым
 • Зей къызэрыгуэкIым щхьэкIэ.
 • ЖиIэрт и лъэр щIимыгъэкIыу,
 • И лъыр зэу зэригъэкIуэкIыу,
 • ИщIу Iэщхэр ныкъуэдыкъуэ,
 • Жьыри щIэри къимыгъанэу.
 • А псалъэжьыр щхьэ къежьа?
 • Сыт Iущагъ абы халъхьар?
 • Хэт жиIами а псалъэжьыр,
 • Зейр хъумэнкIэ сэбэп хъуащ.
 • Сыт и плъыфэр зей къэкIыгъэм?
 • И къэкIыкIэр, и щытыкIэр,
 • Сэбэпагъыр, зи хущхъуэгъуэр?
 • ЯмыщIэнкIэ хъунущ куэдым.
 • Дахэщ зей къызэрыгуэкIыр,
 • ХэщIыхьауэ гъурц зэкIужщ.
 • Пасэу гъагъэхэм ящыщу,
 • И гъэгъар дыщафэ гъуэжьщ.
 • И пкъыр быдэщ, пхъафэр щхъуафэщ.
 • ГъэкIыр лантIэщ, и фэр плъыфэу,
 • Хъуа нэужь зэ плъыжь-фIыцIафэ
 • ЦIыхухэм куэду ар къащып,
 • ШхыныфI куэди къыхащIыкI.
 •  
 • Къалъ
 •  
 • Зэкъуэш куэду щызэдопсэухэр
 • Къалъ лъэпкъыгъуэр Къэбэрдейм.
 • КъащхьэщокIхэр ахэр куэдкIэ
 • Удзу щыIэ адрей псом.
 • ЩащI унапIэ къалъхэм къуршыр,
 • Уащыхуозэр куэду хъупIэм,
 • Ехьэжьауэ фIэфIщ мэз лъапэр,
 • ЩымымащIэ къумым, тафэм,
 • ЩыплъагъункIи хъунущ лъагэу
 • Iуащхьэмахуи и дыкъуакъуэм…
 • Зэщхьыркъабзэ хэткъым къалъхэм:
 • ПкъыкIи, фэкIи, я инагъкIи -
 • Хэти лъагэщ, дэкIеящ,
 • Хэти лъахъшэщ, хэщIыхьащ.
 • Языныкъуэр щIым и щхьэфэм
 • Теубгъуауэ быдэу мэкIыр.
 • Къалъхэр куэду шэгъэбагъуэщ,
 • Языныкъуэр алъп шхыныгъуэщ,
 • Ауэ лъэпкъыр зэрыщыту
 • ЖыпIэ хъунущ щIыгъэбагъуэу.
 • Яхэтщ къалъхэм мащIэ дыдэу
 • УщрихьэлIэ Къэбэрдейм.
 • Псалъэм папщIэ, Шэджэм къалъыр
 • Ихуагъэххэщ Тхылъ плъыжьым.
 •  
 • Къэбэрдей
 • мэзыжь
 •  
 • Сепсэлъэнт, слъэкIамэ,
 • Къэбэрдей мэзыжьым,
 • ЖезгъэIэнт гугъуехьу
 • и нэгу ныщIэкIар.
 • Джыди, мафIи, узи пэмылъэщу,
 • ГъащIэ гугъу зэрырихьэкIар.
 • ЖезгъэIэнт псэущхьэ
 • зэмылIэужьыгъуэу
 • Нобэр къыздэсам къыщIэнэжар.
 • ЖезгъэIэнт къызыхэкIа
 • щхьэусыгъуэр,
 • Домбейр, бланэр, бжьори щIэкIуэдар.
 • СеупщIынт, слъэкIамэ,
 • бжей мэзыжьым,
 • Зэман кIуам леишхуэ зылъысам:
 • Дауэ ухъурэ?
 • КъыпщIэхъуа щIэблэщIэ?
 • Жыг абрагъуэ дапщэ къыпхуэна?
 • Сытехьэнти и гъуэгу нэшэкъашэм,
 • СыщIэтынт нэщхъейуэ
 • щыт бжей мэзым,
 • Къэсплъыхьынт сешыхукIэ
 • сэ мэз щIагъыр,
 • СедэIуэнт жыг щхьэкIэм я Iущащэм.
 • КъаIуэта иужь гукъеуэ щэхур,
 • Iэ дэслъэнт жыгыпкъым и къудамэм.
 • СеIущащэу яжесIэнт абыхэм:
 • Адэжь хэкум фэрщ мылъку
 • лъапIэу иIэр!
 •  
 • ХьэмкIутIей
 •  
 • Лъэпкъ куэд теткъым щIы хъурейм,
 • ЯмыцIыхуу хьэмкIутIейр,
 • Жыг баринэр, хэщIыхьар,
 • Хужьу гъагъэр мэлыжьыхьым.
 • Сэбэпышхуэу жыгым пылъыр
 • ФIыуэ щащIэрт Къэбэрдейми,
 • И пхъэ быдэр, жырым хуэдэр,
 • ЯщIт дамэкъуи, баш плъыжь дахи.
 • КъыхащIыкIырт тхьэмпэм, пхъафэм
 • Гу уз хущхъуи, ныбэ хущхъуи.
 • Зэгъщ хьэмкIутIыр бжьыхьэ хъуам,
 • Пшхыуэ пэтми зумыгъэнщIу.
 •  
 • Къазмакъейм и лъэIу
 •  
 • ФыкъызэмыIусэт зэкIэ,
 • зэ сывмыгъэпIащIэт,
 • Вгъэхъут си къазмакъхэр,
 • Гъуэжь-дыщафэ хъухукIэ…
 • ЦIыхухэм хуэгъэзауэ лъаIуэрт
 • къазмакъейр.
 • Жагъуэ зэрыхъунщи,
 • лъэIур зэхахакъым.
 • Щылъщ къудамэр, къращIыкIэхауэ,
 • Къазмакъ щхъуантIэри къещэщэхауэ.
 • Сыт хуэдиз хущхъуэгъуэм
 • цIыхухэр хэкIыжа?!
 • Нагъэсакъым бжьыхьэм
 • - яфыщIащ къазмакъейр
 • Жэп къытемыхауэ, хущхъуагъ
 • къыщIэмыхьауэ.
 •  
 • Розэ
 •  
 • «Сэрщ удз гъагъэхэм я гуащэр,
 • Феплъыт псори сэ си теплъэм,
 • Си гъэгъахэр зэрыдахэм.
 • Хужьи, гъуэжьи, шафи, плъыжьи,
 • Уеблэм вындым хуэдэу фIыцIи.
 • Дыгъэ бзийхэр зыщIашауэ,
 • Я мэ гуакIуэр къыпIурыуэу…»
 • ЖиIэрт зигъэщIагъуэу розэм.
 • «Пэж хэлъщ жыпIэм, дахэкIей,
 • ЖеIэ щэхуу вагъуэ удзым, -
 • Дэри псори дымыIей,
 • Ауэ щыхъукIи, банэ ттеткъым».
 • «Сэ си банэр си хъумакIуэщ,
 • Сыщахъумэ цIыху зэраным,
 • Сыщахъумэ Iэщ хьэулейм.
 • ЦIыхуу тетым мы дунейм
 • СафIэдахэщ, фIыуэ ялъагъухэм,
 • Сэ сыхуахь,
 • Сызыхуахьри сощI гумащIэ.
 • СыщIытетри мы дунейм
 • ЦIыхухэр згъэгуфIэн къудейрщ».
 •  
 • Дэшхуей
 •  
 • Къэбэрдейм дэшхуей жыхуэтIэр
 • ЗымыцIыху щымыIэ,
 • Дейр гъумыщIэщ, къуабэбжьабэщ,
 • Дейр жыг лъагэщ, зиубгъуащ.
 • Дейм къыпыкIэ дэхэр инхэщ,
 • Къэуат щIэлъу, хущхъуэгъуэшхуэу.
 • Мэхъу деипхъэр пхъэ вакъэфI,
 • КъыхащIыкIыр фоч лъэдакъи,
 • Пхъащхьэ мэхъур, ухуеиххэм,
 • Мэхъу дей тхьэмпэри сэбэп.
 • Куэду хэлъщи фитонцидыр,
 • ЕгъэкIуэдыр и мэм хъуныр,
 • Гъудэ-бадзэри щошынэр.
 •  
 • Бжьыхьэ мэз
 •  
 • Сыту дахэ бжьыхьэ мэзыр,
 • Гъуэжьу, плъыжьу пщIащэр щIэлъщ.
 • Ухэувэм тхьэмпэр щхъыщхъыу,
 • «Бжьыхьэ хъуащ» къыбжаIэ хуэдэу.
 • Пхъэщхьэмыщхьэр куэду, бэву,
 • ТIыгъуэжауэ жыг щIагъым щIэлъу,
 • Плъагъум уи гур щыгуфIыкIыу,
 • Гъэр къулейуэ зэрыщытым.
 • ЗымкIэ мыр, адреймкIэ кхъужьыр,
 • Хъуауэ, мэзыдэри къыпыщэщу,
 • Пыжьейм пыжьыр пымыхуэжу,
 • Жэп техамэ, шхын хьэзыру.
 • ХьэмкIутIейри, къазмакъейри,
 • Къущхьэмышхи, хьэцыбани…
 • Псори бжьыхьэм здэбэгъуащ,
 • Ярикъуну мэз псэущхьэм,
 • Iэщи цIыхуи я Iыхьэгъуу.
 •  
 • Андзыш
 • лъагэ
 •  
 • Андзыш лъагэщ дызэреджэр,
 • Удз телъыджэу лъахэм щыкIым.
 • Узыфибгъум ар и хущхъуэу
 • Урыс тхыгъэхэм къахощ,
 • Андзыш лъагэр хэтщ мэкъупIэм,
 • Хэтщ хэпхъауэ къуажэ хъупIэм,
 • Псыхъуэ мэзым мащIэ дыдэу,
 • Бгыжьэгъу псыIэми щымымащIэ.
 • Ныбэ узыр егъэхъужыр,
 • Шхалъэ узми сэбэп хуохъур,
 • Тэмакъ узми ар полъэщ,
 • БауэкIэщIми хущхъуэ хуохъур.
 • Хущхъуэр хэлъщ удзлъабжьэ гъумым,
 • Фо къыпахыр бжьэхэм гъэгъам,
 • Унэм къэпхьрэ щыбгъэтIысым,
 • Тыншу хокIэр, дахэу мэкI.
 •  
 • Мывэкъутэ
 •  
 • И хэщIапIэр къурш мывалъэрщ,
 • И псэупIэр мывэ джейщ,
 • ЦIэу зэрихьэр мывэкъутэщ,
 • МащIэу щокIыр Къэбэрдейм.
 •  
 • Блэгын
 •  
 • ЦIыхухэм пщIэшхуэ хуащI блэгыным,
 • Гу уз хьэлъэм и хущхъуэшхуэм,
 • ЩокI мэз Iуфэм, губгъуэ псыIэм,
 • Ар тхъумэну ди къалэнщ.
 •  
 • Сэтэней
 •  
 • Нарт гуащэ Iущым а цIэр зэрехьэ,
 • Сэтэней удзыр мэгъагъэ хужьу,
 • Губгъуэ щхъуантIагъэм дахэу къыхощ,
 • Лъапсэм бгъэIэпхъуэм,
 • тыншу къыщокI.
 •  
 • Бэджкъиш
 •  
 • Куэдым яцIыхур бэджкъишыр,
 • ПсэупIэ лъапсэм къыщыкIыр.
 • Зи тхьэмпэ цIыкIухэр лэдэхыу
 • Пкъы дэкIеяхэм тетыр.
 • И къапщIий цIыкIухэр пшэплъыфэу,
 • Iэрамэ дахэу зэхэту,
 • Гъэмахуэм и кум щыгъагъэу,
 • Уэс къатесэхукIэ щхъуантIагъэм.
 • Алыдж лIыхъужьым и фэеплъу
 • «Aсhilles» фIащащ бэджкъишым.
 • Темытми удзым фэшхуэ,
 • УIэгъэм хуохъу хущхъуэшхуэ.
 •  
 • Бжей
 •  
 • И теплъэр дэгъуэу, жыг уардэщ,
 • И пкъыр захуэщ, пхъафэр щхъуафэщ,
 • И пхъэр быдэщ, пхъэкур хужьщ,
 • Бжей жыгыжьыр гъащIэ кIыхьщ.
 • КъыщокI куэду ар Кавказым,
 • Кърымым, Балканым, Азием,
 • ГущIэгъуи щысхьи яхэмылъу,
 • ЩIаупщIыкI бжей жыгхэр мэзым.
 • Къэнэжауэ щыIэж мащIэр,
 • Тетщ бгы лъагэм загъэпщкIуауэ.
 •  
 • Къэлэр
 •  
 • Гъатхэпэ мазэр къимыхьауэ,
 • Мэз щIагъым уэсыр темыкIауэ
 • КъэкIын щIедзэ къэлэр жылэм,
 • Бжьын лъэпкъышхуэм щыщым.
 • Йоджэр абы мыщэ бжьынкIэ,
 • Хэти жеIэ бжьыныху дэгуу,
 • Ауэ псоми фIыуэ щIалъагъур,
 • Шэч хэмылъу, зэрыхущхъуэрщ.
 • Къэлэрдэгу
 •  
 • Сыту дахэ къэлэрдэгур,
 • Гъатхэпежьэхэм ящыщыр.
 • Гъэгъа хужьхэр, тIупIым ещхьу,
 • ЗэкIэщIэсу купсэм тесу.
 • Теплъэр дахэщ, и мэр гуакIуэщ,
 • Зылъагъухэм ар къафыщIыр.
 • Дызэгъусэу дымыхъумэм,
 • МащIэ хъуащи, кIуэдыпэнущ.
 •  
 • Тхьэмпитху
 •  
 • Тхьэмпищ лъэпкъым зы яхэтщ,
 • Зэшхэм куэдкIэ къащхьэщыкIыу,
 • ЩокI Къущхьэхъум, хъупIэ лъагэм,
 • Iэщхэм яшхыр шэгъэбагъуэу.
 • Ирегъэщхьыр зым ар къалъым,
 • ЕтIуанэм къалъгулъ гъуэжьым,
 • Тетщ лъагапIэм тхьэмпитху иIэу,
 • ЗэкIэщIэту и пкъым тету.
 •  
 • Тхьэмпищ
 •  
 • Тхьэмпищ удзыр щIыгъэпшэрщ,
 • Тхьэмпищ удзыр шэгъэбагъуэщ,
 • Тхьэмпищ удзыр берычэтщ.
 •  
 • Губгъуэджэдгын
 •  
 • Шхыныгъуэ куэдым ар хозагъэ,
 • Узыфэ куэди егъэхъуж,
 • Губгъуи тафи ар щогъагъэ,
 • Жылэр зэреджэри губгъуэджэдгынщ.
 •  
 • Банэжь
 •  
 • И пкъыр занщIэу дэкIеяуэ,
 • Банэ пхъашэ дэнкIи тету,
 • Лъабжьэ гъуми игъэкIауэ,
 • Щытщ банэжьыр зигъэбацэу.
 •  
 • Батыргъэн
 •  
 • КъыщокI дэнкIи батыргъэныр,
 • Бамэщ и фэр, кунэщIщ и пкъыр,
 • УеIусам, и тхьэмпэм уесыр,
 • Псыбыб мэхъур хъужыгъуейуэ.
 •  
 • Сэхуран
 •  
 • Дыгъэ бзийм и хуабэм зыдагъазэу,
 • Гъэгъа гъуэжьхэр дыгъэм
 • къыдокIуэкI.
 • Бжьыхьэр къэсрэ хъуамэ жылэр,
 • Дагъэ гуакIуэ къует дыщафэу.
 •  
 • МэкъуIэрысэ
 •  
 • Урыс мэкъу, суданкэ, мэкъуIэрысэ,
 • Щыри цIэуэ зэрехьэ зы къэкIыгъэм.
 • Нил псы Iуфэр пасэу зи къежьапIэм
 • Иубыдащ дунейм и зэхуэдитIыр.
 • Зи удзыпкъыр лъагэу,
 • занщIэу дэкIеям,
 • Iуву, щхъуантIэу тхьэмпэ-бзийр
 • зытетым,
 • Силос гуакIуи хъум, мэкъу дыгъэли
 • Iэщхэм Iус къэуат яхуэхъум,
 • шэ гъэбагъуэм.
 •  
 • Дэжей
 •  
 • И пкъыр лантIэщ, щIэгъэкъуэн
 • хуэныкъуэу,
 • И фэр плъыфэщ, щхъуантIафэр
 • къемэщIэкIыу.
 • ЯкIэрокIэр, зрешэкIри гъунэгъухэм.
 • IэфIи, псыри, псэри къащIифыкIыу.
 • Дэжейщ зэреджэр а удз
 • лIэужьыгъуэм
 • ЩыжаIи щыIэщ Алмэстым и щхьэц.
 • Илъэс зырызкIэ фIэкIа къэмыкIыу,
 • ЗэщIищтауэ хьэси, губгъуи, хадэхэкIи.
 • Етхьэлэф нартыхуи, нащи, мэши,
 • Гуэдзым и щхьэмыжыр мащIэ ещI.
 • Гъуамэщ, зэранщ сыткIи а удзыжьыр
 • КъэкIуауэ Къэбэрдейм зы зэман.
 •  
 • БлапцIэ хужь
 •  
 • БлапцIэ хужьыр жыг лIэужьыгъуэщ,
 • И пкъыр лъагэщ, хуэбаринэщ,
 • Пхъэкур хужьщ, и пхъафэр
 • щхъуафэщ,
 • Тхьэмпэ лъабжьэр щхъуэ-фIыцIафэщ.
 • Гъэмахуэкум гъэгъэн щIедзэ,
 • Гъэгъа цIыкIухэр
 • хужь-щхъуантIафэщ,
 • И мэр гуакIуэщ, бжьэм и кIуапIэщ,
 • Бжьыхьэм мэхъу дыщафэ дахэ.
 •  
 • Ажэгъуэмэ тхьэмпэбгъузэ
 •  
 • Гъатхэ мазэр къимыхьауэ,
 • ЩIылъэм уэсыр темыкIауэ,
 • Гъэмрэ щIымрэ зэхэмыкIыу
 • Ажэгъуэмэр щIым къыхокI.
 • Гъатхэпежьэу, псоми япэу,
 • КъызэрокIхэр гъэгъа хужьхэр,
 • Губгъуи, тафи, мэз щIагъи,
 • КъуакIи, зыщIаблауэ, ягъэдахэу.
 • Ауэ зэшхэм зы яхэтщ,
 • Ещхькъым зыми, къащхьэщокI,
 • Тхьэмпэр бгъузэщ,
 • къапщIийр цIыкIущ,
 • ЦIэуэ фIащари тхьэмпэбгъузэщ.
 • Щыбэгъуауэ хэтт бжей мэзым,
 • Налшык къалэм и гъунэгъуу,
 • ЩыкIырт ар псыIуфэ мэзым
 • Ауэ нобэ мащIэ хъуащ.
 •  
 • Махъшэудз
 •  
 • Махъшэудзыр
 • Къумым щокIыр,
 • КъемэщIэкIыу
 • Куэду псыр.
 • И пкъыр лъахъшэщ,
 • Лъабжьэр куущ,
 • Тхьэмпэр мастэ
 • Псыгъуэ кIыхьщ.
 • Махъшэудзыр мащIэ дыдэу
 • ЩокIыр Джылъахъстэней къумми.
 •  
 • Шыкъулътыр
 •  
 • Шыкъулътыр ажэшхуэр плъыру,
 • Тетщ къурш лъагэм къытхуеплъыхыу.
 • И лъэр быдэщ, и нэр жанщ,
 • Мысыр сэшхуэм ещхьщ и бжьитIыр.
 • Щхьэр еIэтыр, хешыр и пщэр,
 • Тегъэхуауэ тхьэкIумитIыр,
 • Къурш бэуэкIэм щIодэIукIыр,
 • ЕщIэр ажэм и къалэныр -
 • Бэлэрыгъ зэрымыхъунур,
 • Бжэн зыщIэсхэм зы псэ хэщIым
 • ЖэуаптакIуэу зэрыщытыр.
 •  
 • Дыгъужь
 •  
 • «Мэзыхьэр куэдт а гъэм, етат», –
 • Адэшхуэм къригъажьэрт.
 • Къуэрылъхухэм къыджиIэжт хъыбар,
 • Дыгъужьым теухуауэ.
 • ЖиIэрт мэлрэ шы къунанрэ
 • Зы жэщ закъуэм итхьэлауэ,
 • И плIэм илъу, хьэр ебэну,
 • ШкIэр мэкъуэщым ирихауэ.
 • ИщIэрт дыгъужь ныбэ нэщIым
 • Хьэри цIыхури къызэрещэр,
 • Ауэ щIэблэ мэжэщIалIэм
 • КърахуэкIырт, щхьэхуимыту.
 • А дыгъужьым и бзаджагъыр
 • И Iущагъыр, бэшэчагъыр,
 • Къаруушхуи зэрыхэлъыр
 • А хъыбарым къыщыхэщт.
 •  
 • Къурш гуэгуш
 •  
 • СытекIащ пщэдджыжьым
 • уэтэр пщыIэм,
 • СыдэкIыну жыжьэу слъагъу
 • бгы лъагэм.
 • Гугъэ сиIэу – къэзгъуэтыну,
 • сахэплъэну
 • Къурш гуэгушхэу мащIэу къытхуэнам.
 • Лэгъупэжьу цIыху набдзэгубдзаплъэм
 • ЖиIащ гуэгуш гуп зымахуэ
 • илъэгъуауэ.
 • Гуэгуш анэм шырхэр къришэкIыу,
 • ИгъэхъуакIуэу, гъащIэм хуригъасэу.
 • СыхуэпIащIэу, си гур къысфIилъэту,
 • СыдэкIащ гугъу сехьу сэ бгы задэм.
 • Зызоплъыхь, содаIуэр хъуреягъкIэ,
 • Псори щымщ, зэхэпхыу гум и макъыр.
 • Зы тэлай дэкIауэ, гугъэр хэсхыжауэ,
 • Си тхьэкIумэм къоIуэр, жыжьэу…
 • Гуэгуш макъ: чуин-чу-чу-чу
 • ЖиIэу, телъыджащэу маджэр
 • гуэгушанэр.
 • Чуин-чу-чу-чу.
 • Щигъэтыжти джэныр, зэман кIэщIкIэ,
 • Аргуэрыжьу джэуэ къыщIидзэжырт.
 • Чуин-чу-чу-чу, чуин-чу-чу-чу…
 •  
 • Мэлыхъуэхьэ
 •  
 • Мэлыхъуэхьэр хьэ лъэпкъыфIщ,
 • И пкъыр быдэщ, и дзэр жанщ,
 • Лъакъуэр пIащэщ, и кIэр кIагуэщ,
 • И фэр хужь-гъуэжьыфэ дахэщ.
 • Губзыгъагъэр и лъым хэлъщ,
 • Гъэсэныгъэри къыдалъхуащ,
 • Хьэл-щэн дахи зыхелъхьэф,
 • ЖаIэр даIуэу, сабийм хуэдэу.
 • Мыщэм хуэдэу къарууфIэщ,
 • Бдзэжьейм хуэдэу псым йосыф,
 • Жэщи махуи емызэшу,
 • Мэл гуартэшхуэхэм я плъырщ.
 • Банэу жыжьэу зэхахам,
 • Дыгъужь гупым загъэбзэх.
 • Къилъэгъуамэ лэгъупэжьыр,
 • ХьэвшырцIыкIуу, зыхуегъафIэ.