ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-12-06

­

­­«Iуащхьэмахуэ-Азау» бгы къежэхыпIэ-зыгъэпсэхупIэм ХХ лIэщIыгъуэм икухэм лэжьэн щIидзащ. Азау хуейм кIапсэ гъуэгухэм я станцитI щыIэщ, иджыри зы яухуэ. Азау хьэщIэщ, турбазэ, шхапIэ куэд щыIэщ. Мы хуейр гъэм и сыт хуэдэ зэмани псэгъэгуфIэщ: щIымахуэм уэсымрэ псей щхъуантIэхэмрэ нэр ящогуфIыкI, гъэмахуэм нэхъ дахэжщ, удзхэмрэ удз гъэгъахэмрэ алэрыбгъум хуэдэу «зэIущащи». Мыбы мэз, мылым къыщIэж псы къабзэ зэрыщыIэр хэплъхьэжмэ, цIыхухэр къыщIыдихьэхыфыр гурыIуэгъуэщ. ЩэкIуэгъуэ мазэм щыщIэдзауэ уэсыр Iуву телъщи, мы щIыпIэр я кIуапIэщ бгым лыжэкIэ къежэхын зыфIэфIхэм.