ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2017-12-05

 • Урысейм и Дзэ щIыхьым и махуэщ -  1941 гъэм советыдзэхэм Москва деж нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр щрагъэкIуэтыжу хуежьащ.
 • Таиландым щагъэлъапIэ адэм и махуэр
 • 1456 гъэм щIыр хъейри, Неаполь къалэр зэтрикъутащ. Абы щыгъуэ цIыху мин 35-рэ хэкIуэдауэ щытащ.
 • 1929 гъэм Таджик ССР-р къызэрагъэпэщащ.
 • 1936 гъэм СССР-м и етIуанэ Конституцэр къащтащ. Ар тхыдэм хыхьащ «Сталиным и Конституцэ» цIэр иIэу. А махуэ дыдэм Къэзахъ, Къыргъыз                  АССР-хэм союзнэ республикэ статусыр иратащ, апхуэдэуи Коми, Марий, Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ, Шэшэн-Ингуш щIыналъэхэри автономнэ республикэ хъуахэщ.
 • 1942 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и партизанхэр Лэскэн Езанэм щыIэ нэмыцэ быдапIэм теуащ, хэщIыныгъэшхуи иратащ.
 • 1946 гъэм ООН-м и хэщIапIэр Нью-Йорк къалэм (США)  зэпымыууэ щыIэну ягъэуващ.
 • 1957 гъэм Ленинград деж псым щытрагъэхьащ дунейм щыяпэ дыдэ мылкъутэ атомнэ кхъухьыр, «Ленин» зыфIащар.
 • Урыс усакIуэ, дипломат Тютчев Фёдор къызэралъхурэ илъэс 214-рэ ирокъу.
 • Урыс усакIуэ Фет Афанасий къызэралъхурэ илъэси 197-рэ ирокъу.
 • Америкэм щыщ кинорежиссёр, дуней псом щыцIэрыIуэ мультфильм куэд дыдэ тезыха Дисней Уолт къызэралъхурэ илъэси 116-рэ ирокъу.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик, УФ-ми КъБР-ми щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Къумыкъу Тыгъуэн къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.
 • Авар усакIуэ, Дагъыстэным и цIыхубэ усакIуэ Алиевэ Фазу къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор,               ЩIДАА-м и академик икIи и президент, РАЕН-м и академик, УФ-м, КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Нэхущ Iэдэм и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Урысей актрисэ, УФ-м и цIыхубэ артисткэ Руслановэ Нинэ и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Испанием щыщ оперэ уэрэджыIа-кIуэ цIэрыIуэ Каррерас Хосе и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Жыласэ Заурбэч и ныбжьыр илъэс 57-рэ ирокъу.
 • Франджы уэрэджыIакIуэ, актрисэ цIэрыIуэ Каас Патрисие и ныбжьыр илъэс 51-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ, АР-м, КъБР-м, КъШР-м щIыхь зиIэ я артист Быщтэ Азэмэт и ныбжьыр илъэс 26-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градуси 7 – 8, жэщым градуси 2 – 4 щыхъунущ.