ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТекIуахэр Налшык щагъэлъапIэ

2017-12-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и зэхьэзэхуэхэр мы гъэм иухащ. Абы текIуэныгъэ къыщызыхьахэр иджыблагъэ Налшык щагъэлъэпIащ.
 •  
 • Тыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэхэр зылъысар Бахъсэн и «Автозапчасть»-ращ. ЯпэщIыкIэ, фокIадэ мазэм, абы Къэбэрдей-Балъкъэрым и кубокыр зыIэригъэхьащ, финалым «Тэрчыр» щыхигъащIэри. Мазэ дэкIри, бахъсэндэсхэр республикэм и чемпион етIуанэу зэкIэлъхьэужьу хъуащ. ЕтIуанэ увыпIэр «Тэрчым» иубыдащ, ещанэр Сэрмакъ и «Союз»-м лъысащ.
 • ЩэкIуэгъуэ мазэм екIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Чемпионхэм я лигэм хыхьэ зэпеуэ. Абыи Бахъсэн и «Автозапчасть»-р щынэхъ лъэщащ, республикэм и щIымахуэ чемпион Къэхъун и «Керт»-м япэ ищри.
 • Гъуащхьауэхэм я зэпеуэм щытекIуащ Хьэбылэ Алим. «Автозапчасть»-м и капитаным Къэбэрдей-Балъкъэрым и мыгъэрей чемпионатым топ нэхъыбэ дыдэ щыдигъэкIащ.
 • Кубокыр зыIэрагъэхьэн папщIэ ветеранхэм ирагъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щиубыдащ «Бахъсэн» футбол командэм. Федерацэм и кубокыр Iэрыхьащ «Малкэм».
 • КъищынэмыщIауэ, зэIущIэм щагъэлъэпIащ КъБР-м футболымкIэ и япэ дивизионым и гупхэм бжьыпэр щызыубыдахэу «Нартанымрэ» «Малкэмрэ». Абыхэм ягъусэу республикэм футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм хэтыну Iэмал игъуэтащ «Ислъэмейм».
 • Зи цIэ къитIуахэм я текIуэныгъэхэм папщIэ ехъуэхъури, тыгъэ лъапIэхэр яритыжащ КъБР-м ФутболымкIэ и федерацэм и тхьэмадэ Болэ Хьэсин.
 •  
 • Жыласэ Замир.
 • Сурэтым: КъБР-м ФутболымкIэ и федерацэм и тхьэмадэ
 •  Болэ Хьэсин кубокыр IэщIелъхьэ «Автозапчасть»-м и капитан Хьэбылэ Алим.