ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Чэнджэщ щхьэпэхэр ират

2017-12-02

  • Бахъсэн къалэ дэт, къалэн куэд щагъэзащIэ щIалэгъуалэ центрым и лэжьакIуэхэм зэIущIэ щхьэпэ иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ. Ар теухуат класс нэхъыжьхэм щIэсхэм школыр къауха нэужь зрагъэгъуэтыну IэщIагъэр къыхахынымкIэ чэнджэщ ятыным.
  •  
  • ЗэIущIэр къызэзыгъэпэщахэр ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ иджырей зэманым щIэупщIэ нэхъ зиIэ, сом къызыпэкIуэ IэщIагъэхэм. Центрым и лэжьакIуэхэр щIалэгъуалэм епсэлъылIащ къыхахыну зыхуей IэщIагъэр зыхуэдэмрэ ар къыщIыхах щхьэусыгъуэмрэ зрагъэщIэу, абыхэм щхьэзакъуэ, гуп, тест лэжьыгъэхэр драгъэкIуэкIащ. ЕджакIуэхэм яхэтт зыхуеджэну IэщIагъэр иджыри зымыубзыхуахэр. Апхуэдэхэми гулъытэ хэха хуащIащ, чэнджэщ щхьэпэхэр иратащ.
  • ЗэIущIэм и кIэухым центрым и лэжьакIуэхэм къыхагъэщащ уи гум дыхьэ IэщIагъэ зэбгъэгъуэтыным цIыхум и гъащIэм мыхьэнэшхуэ зэрыщиIэр, и насыпри абы куэдкIэ зэрепхар икIи абы куууэ еджапIэ къэзыух дэтхэнэ ныбжьыщIэри зэрегупсысыпхъэр.
  • Бахъсэн щIыналъэ
  • администрацэм
  • и пресс-IуэхущIапIэ.