ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2017-11-29

 • Палестинэ лъэпкъыр дэIыгъыным и дунейпсо махуэщ. 1947 гъэм щэкIуэгъуэм и 29-м ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм резолюцэ къищтащ Палестинэр Инджылызым и унафэм къыщIэгъэкIыным теухуауэ. Апхуэдэуи абы щыубзыхуат Палестинэм къэралыгъуитI – журтхэм ейрэ хьэрыпхэм ейрэ – къыщызэгъэпэщыныр.
 • Албаниер нэмыцэ зэ рыпхъуакIуэхэм къы щы IэщIагъэкIыжа (1944 гъэм) махуэщ
 • 1899 гъэм Испанием «Барселона» футбол клу быр къыщызэрагъэпэщащ. Иджыпсту дунейм и топ джэгу гуп нэхъ лъэщхэм ящыщщ ар.
 • 1917 гъэм Цагъуэ Нурийрэ Дым Iэдэмрэ «Адыгэ макъ» газетым и япэ номерыр къыдагъэкIащ.
 • 1920 гъэм Армян ССР-р къызэрагъэпэщащ.
 • 1924 гъэм къызэрагъэ пэщащ Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэнымкIэ Урысейпсо зэгухьэныгъэр.
 • 1932 гъэм Франджымрэ СССР-мрэ Iэ традзащ зыр адрейм темыуэным теухуа зэгурыIуэныгъэм.
 • 1941 гъэм Петрищевэ  къуажэм (Москва область) нэмыцэ фашистхэм пар тизанкэ Космодемьянская Зое (Таня) щхьэпылъэ щащIащ. Партизан гупым и хэщIапIэр кърагъэIуэтэну хъыджэбз цIыкIум сыт хуэдиз бэлыхь фашистхэм  трамыгъэлъами, ар къахуэдзыхакъым. Къигъэлъэгъуа хахуагъэм папщIэ Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэр Космодемьянскэм зэры мы псэужу фIэщыным теухуа унафэр СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым 1942 гъэм мазаем и 16-м къищтауэ щытащ.
 • 1945 гъэм Югославие Федеративнэ ЦIыхубэ Респуб ликэ къызэрыунэхуам теухуа унафэ къащтащ. Абы и унафэщIу ягъэуват Иосиф Броз Титэ.
 • Политик, Франджым и президенту (1995 – 2007 гъэхэм) щыта Ширак Жак и ныбжьыр илъэс 85-рэ  ирокъу.
 • Совет актрисэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Гребешковэ Нинэ и ныбжьыр илъэс 87-рэ ирокъу.
 • Генерал-лейтенант, УФ-м щIыхь зиIэ и ухуакIуэ, техникэ щIэныгъэхэм я доктор Хьэмхъуокъуэ Руслан и ныбжьыр илъэс 64-рэ  ирокъу.
 • Урысей актёр, УФ-м и цIыхубэ артист, Урысей Федерацэм и Къэрал саугъэтыр тIэунейрэ зыхуа гъэфэща, Лъэпкъхэм я къэрал театрым и художественнэ унафэщI Миронов Евгений и ныбжьыр илъэс 51-рэ ирокъу.
 • Совет фигуристкэ цIэ рыIуэ, дунейпсо, европэ псо зэпеуэхэм мызэ-мытIэу щытекIуа Петровэ Марие и ныбжьыр илъэс 40 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык бзыгъэу щыщытынущ. ЩIы Iэр махуэм 1 градус, жэщым градуси 5 – 4 щыхъунущ.