ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Фильмыр утыку кърахьэ

2017-11-29

  •  Анзорей къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм иджыб лагъэ щагъэлъэгъуа «Долгая дорога к миру» документальнэ фильмыр.Ар зытеухуар Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыта щытыкIэ гугъурщ, ар къы зэ ры зэринэкIарщ, лъы гъажэр къызэрызэтрагъэувыIарщ.
  •  
  • Абы щеплъыну зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ Лэскэн муниципальнэ районым и щIыпIэ админист рацэм и Iэтащхьэм и деж щыIэ ЩIалэгъуалэ советымрэ щIыналъэм егъэджэныгъэмкIэ и управленэмрэ.
  • Фильмыр щагъэлъагъуэм зыкърагъэхьэлIащ Лэс – кэн щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Инжыжо къуэ  Сэфарбий, уголовнэ къэлъыхъуэныгъэмкIэ а щIыпIэм щыIэ IуэхущIапIэм терроризмэмрэ экст ремизмэмкIэ и унэтIыныгъэм и лэжьакIуэ Пэрыт Альберт, щIына лъэм и Iимам Къунаш Заурбий, курыт  еджапIэхэм я еджакIуэхэр, щIалэгъуалэр.
  • - Терроризмэр мамырыгъэм и бийщ. Къэралымрэ жылагъуэмрэ я мызакъуэу, дуней псом и шынагъуэншагъэми абы и зэран йокI. Жылагъуэр абы хьэргъэшыргъэ хедзэри, цIыху лажьэншэхэр егъэкIуэд. Терроризмэм лъэпкъи, дини, гъунапкъи иIэкъым, – къыхигъэщащ Инжыжокъуэ Сэфарбий къызэхуэсахэм защыхуигъазэм.
  • Фильмым щытопсэлъыхь республикэм терроризмэр къызэрыщыунэхуам, хабзэхъумэ органхэм я лэ жьа кIуэ хэр абы жыджэру зэрыпэщIэтам. Ар зыгъэхьэзырахэм я мурад нэхъыщхьэр блэкIар дигу  къагъэкIыжынырщ, апхуэдэ гузэвэгъуэм къытримыгъэгъэзэжын папщIэ.
  •  
  • БЖЬЫХЬЭЛI   Розэ.