ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБКъУ-м и щIэныгъэ лэжьакIуэхэр дунейпсо утыкум йохьэ

2017-11-28

  • Португалием и къалащхьэ Лиссабон иджыблагъэ щекIуэкIащ Фошыгъу узыр джынымкIэ европэпсо конгресс (EASD). А зэIущIэ иным ирагъэблэгъащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым факультет терапиемкIэ и кафедрэм и ассистент, EASD зэгухьэныгъэм хэт дохутыр-эндокринолог, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Быгуэ Ларисэ.
  •  
  • Ди лъахэгъу дохутыр цIэрыIуэр зыхэта конгрессыр,  хабзэ хъуауэ, илъэс къэс къызэрагъэпэщ 1964 гъэ лъандэрэ. Абы и утыку кърахьэ фошыгъу узым теухуа къэхутэныгъэщIэхэр, ахэр сымаджэм сэбэп зэрыхуэхъуфынури щагъэнаIуэ. Докладхэр ящI дунейпсо цIэрыIуагъ зиIэ щIэныгъэлIхэу клиникэхэм къэхутэныгъэхэр щезыгъэ-кIуэкIхэм. Мы гъэм екIуэкIа конгрессым кърихьэлIат апхуэдэ IэщIагъэлI пашэу мин 18-м щIигъу. Абыхэм яхэтащ Быгуэ Лариси.
  • Конгрессыр къызэIуихащ EASD-м и президент, профессор Зайрат Жулин. Ар зэпкърыхауэ тепсэлъыхьащ фошыгъу узым дуней псом зэрызыщиубгъуам, абы ехьэлIауэ щIэныгъэлIхэм ирагъэкIуэкI къэхутэныгъэхэм. Узыфэр гъэхъужыным, ар сымаджэм щыгъэпсынщIэным хуэщIа клиникэ хэхахэм я бжыгъэм зэрыхэхъуари къыхигъэщащ Жулин.
  • АдэкIэ дохутырхэр гуп-гупу секцэхэм щылэжьащ. Абыхэм ящIащ доклад гъэщIэгъуэнхэр. ИужькIэ дэтхэнэ къэпсэлъэныгъэри зэпкърахащ, и купщIэр къагъэлъагъуэу. Конгрессым гулъытэшхуэ щигъуэтащ фошыгъу узым къыдэкIуэ гипогликемием (лъым хэт глюкозэр нэхъ мащIэ зэрыхъум). Апхуэ-        дэу тепсэлъыхьащ лъым хэт глюкозэр зыхуэдизыр къызэрупщ хъуну медицинэ IэмэпсымэщIэхэм.
  • - Фошыгъу узыр ди лIэщIыгъуэм цIыхухэм нэхъыбэу къеуалIэхэм ящыщщ. Ар къоуз цIыху мелуан 200-м щIигъум. Узыфэм зэры-         зиубгъум димыгъэпIей-тейуэ къанэркъым эндокринологхэр, – жеIэ Быгуэм. – КъБКъУ-м и унафэщIхэм фIыщIэ ин яхузощI, фошыгъу узыфэм пэщIэтынымкIэ хэкIыпIэщIэхэр щаубзыхуа дунейпсо конгрессым сыхэтыну Iэмал зэрызгъуэтам папщIэ. Абы щызэхэсхамрэ щыслъэгъуамрэ ди щIыпIэм къызэрыщыдгъэсэбэпыным селIэлIэнущ.
  •  
  • ЖЫЛАСЭ  Маритэ.