ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-11-22

 • «Анэм и щIыхь» медалыр ятыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Сабиитху е нэхъыбэ гъэсэныгъэ дахэ яхэлъу зэрапIам папщIэ «Анэм и щIыхь» медалыр ятын
 • Аттаевэ ФатIимэт Мухьэдин и пхъум – сабиихым я анэм
 • Ащнокъуэ Инессэ Хьэзрит-Алий и пхъум – сабийуэ 8-м я анэм
 • Балъкъэр Альбинэ Владимир и пхъум – сабииблым я анэм
 • Барсуковэ Ларисэ Василий и пхъум – сабиитхум я анэм
 • Газаевэ Аслъижан Назир и пхъум – сабиитхум я анэм
 • Гувэжыкъуэ Мадинэ Руслан и пхъум – сабиитхум я анэм
 • Дол Мадинэ Ибрэхьим и пхъум – сабиихым я анэм
 • Къуэжакъ Амыдэ Барэсбий и пхъум – сабиитхум я анэм
 • КъуэщIысокъуэ Оксанэ Борис и пхъум – сабиибгъум я анэм
 • Кулиевэ Маринэ Уэлий и пхъум – сабиитхум я анэм
 • Къул Ритэ Борис и пхъум - сабииблым я анэм
 • Молэ Джульеттэ Абдул-Чэрим и пхъум – сабиихым я анэм
 • Срыкъуэ Ларисэ Руслан и пхъум – сабиипщIым я анэм
 • Ступниковэ Наталье Владимир и пхъум – сабииблым я анэм
 • ТIымыжь Юлие Хьэсэнбий и пхъум – сабиитхум я анэм
 • Шыбзыхъуэ Татьянэ Александр и пхъум – сабиихым я анэм
 • Щомахуэ Эртэ Мухьэмэд и пхъум – сабиитхум я анэм
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Iэтащхьэ                                         КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 15-м
 • №149-УГ