ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-11-22

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 •  цIэ лъапIэр Жамбэч Л. Т. фIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм зегъэужьыным хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм, и IэщIагъэм зэрыхуэIэзэм икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр Жамбэч Лимэ Тамерлан и пхъум фIэщын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                        КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 20-м
 • №150-УГ
 •  
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и ЩIыхь тхылъыр етын
 •  
 • Нэхущ Ахьмэд БетIал и къуэм – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Федеральнэ налог къулыкъум и щIыналъэ зэхуаку инспекцэ №2-м каме-ральнэ къэпщытэныгъэхэмкIэ и къудамэм и къэрал налог инспектор нэхъыщхьэм;
 • Устэ Надеждэ Александр и пхъум – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Федеральнэ налог къулыкъум  и Управленэм налог зытхэр тхынымкIэ, абыхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и унафэщIым.
 •  
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • щIыхь зиIэ и экономист»
 • Балъкъыз Артур Хьэчим и къуэм – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Федеральнэ налог къулыкъум   и Управленэм камеральнэ къэпщытэныгъэхэмкIэ и къудамэм и унафэщIым
 • Будаев Расул Исмэхьил и къуэм – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Федеральнэ налог къулыкъум  и Управленэм и унафэщIым и къуэдзэм.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                        КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 21-м
 • №151-УГ