ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-11-16

  • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
  • Фигу къыдогъэкIыж 2018 гъэм  и   япэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
  • Дигазетымилъэсныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи 10-рэщ.