ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Чэрим Тимур фIыщIэ хуащI

2017-11-16

  • Налшык дэт клиникэ сымаджэщ №1-м и хирург Чэрим Тимур иджыблагъэ къыIэрыхьащ илъэс 11 и пэкIэ игъэхъужа хъыджэбз цIыкIум и анэ Пешковэ Лорэ къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъ.
  •  
  • Пешковэм ар щитхащ иджыблагъэ Сочэ щызэхэта, ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ           я XIX дунейпсо фестивалым «ФIыщIэ пхузощI» фIэщыгъэм щIэту къыщызэрагъэпэща Iуэхум. Абы и къалэн нэхъыщхьэр, уи гъащIэр фIы и лъэныкъуэкIэ зыхъуэжа цIыхум фIыщIэ псалъэ жепIэнырщ. А Iуэхур къызэзыгъэпэщахэм КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и минис-терствэм зыкъыхуагъэзащ, зи гугъу ящI дохутырыр къыхуалъыхъуэну щIэлъэIуу. Къагъуэта иужькIэ, ахэр къакIуэри, фIыщIэ тхылъыр дохутыр Iэзэм IэщIалъхьэжащ.
  • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Расторгуевэ Светланэ а Iуэхум и жэрдэмщIакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым къакIуэу я дохутырыр зэрагъэлъэпIар и гуапэ зэрыхъуари къыхигъэщащ.
  • - ЦIыху сымаджэр псалъэ дахэ зэрыхуэныкъуэм хуэдэу, дохутырхэри гуапагъэ хуейщ аращ абыхэм къару къахэзылъхьэр, IэщIагъэм хэлъ гугъуехь псори ящызыгъэпсынщIэр, – жиIащ Расторгуевэм.
  • Чэрим Тимур фIыщIэ къыхуэзыщIахэр ицIыхужыркъым, ауэ шэч    хэмылъу апхуэдэ гулъытэр и гуапэ зэрыхъуари ибзыщIыркъым.
  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.