ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-11-16

  • Кэнжэ къуажэм щыпсэу, Урысей МВД-м и Краснодар университетым и къудамэу Налшык дэтым – Урысей МВД-м и лэжьакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ Кавказ Ищхъэрэ институтым хабзэхъумэ лэжьыгъэр
  • къызэгъэпэщынымкIэ и кафедрэм и унафэщIым и къуэдзэ, юридическэ щIэныгъэхэм я кандидат Тэтэр Леон Анатолэ и къуэр полицэм и полковник хъуащ, иджыблагъэ игъэлъэпIащ адыгэм цIыхухъур лIыпIэ щиувэу къилъытэ илъэс 40 ныбжьри, дохъуэхъу.
  •  
  •  
  • ФIыуэ тлъагъу, пщIэ зыхуэтщI Леон! Ди гум, ди псэм къыбгъэдэкIыу дынохъуэхъу уи гуфIэгъуэ тIуащIэмкIэ. Уузыншэу, уи лэжьыгъэкIи щIэныгъэкIи уефIакIуэу, уи унагъуэ дахэм фIыгъуэр щытепщэу, уи сабийхэм – Имран, Аделинэ, Iэдэм – я ехъулIэныгъэхэм уригушхуэу, уи щхьэгъусэ Марьянэ къыпкъуэту гъащIэ кIыхь къэбгъэщIэну ди гуапэщи, Тхьэшхуэм къыпхузэпищэ.
  • Уи шыпхъу Ларисэ, уи малъхъэ
  • МахуэлI Анзор, абыхэм япхъу Залинэ.