ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФIым къыхураджэ

2017-11-14

  • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм къызэригъэпэщри, Шэджэм къалэ дэт 1-нэ курыт еджапIэм тутыным, фадэм, наркотикым  япэIэщIэ зыщIыным теухуа конференц мы махуэхэм екIуэкIащ. 
  •  
  • ЗэIущIэм кърихьэлIат ЩIалэгъуалэ палатэм и унафэщI Гугъуэтыж Ахьмэд, палатэм хэтхэу Акаевэ Эльмирэ, КIэдыкIуей Альбинэ, Iэрэмысэ Тимур, Мэремкъул Аслъэн сымэ.
  • «СтIол хъурейр» къыщызэIуихым Гугъуэтыжым жиIащ тутыным, фадэм, наркотикым япэщIэтыным, абы зыдемыгъэхьэхыным теухуа лэжьыгъэм ди щIыналъэм увыпIэшхуэ зэрыщаубыдыр. МыхъумыщIагъэу абы къытхуахьыр зыхуэдизыр, къыдэкIуэтей щIэблэм ахэр IэщIыб ебгъэщIыным, щыпхъумэным дызэрыт зэманым мыхьэнэшхуэ зэриIэри жиIащ.
  • Класс нэхъыжьхэм щIэс еджакIуэхэр яфIэгъэщIэгъуэну еплъащ  тутыным, фадэм, наркотикым зэраныгъэу къахьыр къызыхэщ видеороликхэм, абыхэм цIыхухэр зэрыдихьэх щIыкIэхэм, абыхэм япэIэщIэ зэрызыпщIыну Iэмалхэм ятеухуа докладхэми едэIуащ.
  • Пэшым щIэсхэм екIуэкI псалъэмакъыр зэрафIэгъэщIэгъуэныр нэрылъагъут я упщIэ тыкIэхэмкIэ, Iуэхум хэшауэ, хэпсэлъыхьу зэрыщытымкIэ.
  •  
  • ХЬЭРЭДУРЭ  Аллэ.