ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыгъужьхэр мэятэ

2017-11-14

  • Шэрэдж, Шэджэм щIыналъэхэм я Iэщыхъуэхэр, псом хуэмыдэу мэл зыгъэхъухэр, егъэпIейтей иужьрей зэманым ета дыгъужьхэм кърат хэщIыныгъэм.
  •  
  • 2015 гъэм къыщыщIэдзауэ Безенги, Булунгу жылагъуэхэм мэлу дыгъужьхэм Iисраф щызэтращIам я бжыгъэр 300-м нызэрохьэс. Iэщ гъэхъуным елэжь унагъуэхэр чэтхэм емыгугъуу пхужыIэнукъым, ауэ хьэкIэкхъуэкIэ бзаджэм Iэмал къегъуэт жэщкIэ абы щIыхьэу мэлхэр илIыну, уIэгъэ ищIыну. Къапщтэмэ, Булунгу щыпсэу мэлыхъуэм зы жэщ закъуэм хуэзэу мэлу 100-м нэблагъэ дыгъужьым фIитхьэлауэ нэху къекIащ. Шэрэдж щIыналъэм къыщохъу мэлхэм я мызакъуэу, шыхэм, бжэнхэм, уеблэмэ жэм къашхэм дыгъужьыр къащыхуэлъэ.
  • Иджыблагъэ мы щIыналъэм и Iэщыхъуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм лъэIукIэ зыхуагъэзащ, Iэмал лъэпкъ зыхуамыгъуэтыж мэз псэущхьэм пэщIэтынымкIэ къадэIэпыкъуну. Мы Iуэхум егъэгузавэ Iуащхьэмахуэ районым щыпсэухэри.
  • ЖАНХЪУЭТ  Зузэ.