ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2017-11-14

 • Фошыгъу диабетым ебэныным и дунейпсо махуэщ
 • Логопедым и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и социологхэм я махуэщ
 • Белоруссием щагъэлъапIэ гъукIэм и махуэр
 • Индием и сабийхэм я махуэщ
 • 1666 гъэм дунейм щыяпэу лъы хакIауэ щытащ. Ар зы хьэм къыхашри, нэгъуэщI хьэм хакIат.
 • 1851 гъэм Санкт-Петербург – Москва гъущI гъуэгум цIыху къезышэкI мафIэгу япэу ирикIуащ.
 • 1936 гъэм Москва къыщызэрагъэпэщащ дунейм и щытыкIэнум кIэлъыплъ институт нэхъыщхьэр.
 • 1956 гъэм КПСС-м и обкомым щытепсэлъыхьащ Къэбэрдейр Урысейм езым фIэфIу зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум зэрызыхуагъэхьэзыр щIыкIэм. Доклад зыщIар обкомым и секретарь Бэрбэч ХьэтIутIэщ.
 • 1989 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ зи хэкур залымыгъэкIэ зрагъэбгына лъэпкъхэм лей зэрыкIэлъызэрахьар, ар щIэпхъаджагъэу зэрыщытыр къыщыгъэлъэгъуауэ.
 • Индием щыщ къэрал лэжьакIуэ, дуней псом щынэхъ цIэрыIуэ политикхэм хабжэу щыта, Индием и япэ Премьер-министр Неру Джавахарлал къызэралъхурэ илъэси 128-рэ ирокъу.
 • Швецием щыщ тхакIуэ цIэрыIуэ, тхылъищэм нэблагъэ (и нэхъыбапIэр сабийхэм яхуитхауэ) къыдэзыгъэкIа Линдгрен Астрид къызэралъхурэ илъэси 110-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ Къашыргъэ ХьэпащIэ къызэралъхурэ илъэси 103-рэ ирокъу.
 • Къэрал, политикэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Ефэнды Джылахъстэн и ныбжьыр илъэс 93-рэ ирокъу.
 • УхуакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Алмэ Алий къызэралъхурэ илъэс 82-рэ ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м     и профессор Къэрмокъуэ Ахьмэд  ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • США-м и къэрал секретару щыта Райс Кондолизэ и ныбжьыр илъэс 63-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент Гугъуэт Заремэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 9 – 12, жэщым градуси 4 – 6 щыхъунущ.