ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-11-14

  • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
  • Фигу къыдогъэкIыж 2017 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэм-
  • рэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
  • Ди газетым илъэс ныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи 10-рэщ.