ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъ жыгым и лъабжьэр зыгъэбыдэ зэхуэс

2017-11-14

  • Иджыблагъэ Черкесск къалэм щекIуэкIащ адыгэ IэщIагъэхэмрэ щэнхабзэмрэ я фестиваль. Ар КъШР-м щыIэ Адыгэ Хасэм къызэригъэпэщат «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской республики на 2014 – 2017 г. г» программэм ипкъ иткIэ. МылъкукIэ абы щIэгъэкъуэн къыхуэхъуащ КъШР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ печатымкIэ и министерствэр.
  •  
  • Махуэшхуэм хэтащ Къэрэшей-Шэрджэсым къыдэкIуэу Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгэ  Республикэм щыщ IэпщIэлъапщIэхэр, къэфакIуэ, уэрэджыIакIуэ гупхэр.
  • Фестивалыр щекIуэкIа Драмэ театрым и щIыхьэпIэ хуитышхуэм щызэхаубла гъэлъэгъуэныгъэр ягъэдахэрт КъБР-м щыщхэу АфIэунэ Ленэ и дыщэидэ хьэлэмэтхэм, Адыгэ къафэмкIэ гъэсакIуэ Дэлэл Альбинэ и фащэ дахэхэм, Брай Ратмир  и IэдакъэщIэкI Iэщэ лIэужьыгъуэхэм, IутIыж Мэжид зэхуихьэсыжа хьэпшыпхэм,  Мейкъуапэ щыщ Абрэдж Гуащэхужь цы иIам къыхищIыкIа арджэн хьэлэмэтхэм, ПIэтIокъуэ Ратмир и шыкIэпшынэхэм, Нэхущ Заремэ и адыгэ фащэ дэгъуэхэм, нэгъуэщIхэми.
  • Махуэшхуэм хэплъэну къекIуэлIахэм ялъагъу псори гъэщIэгъуэн ящыхъурт: дэтхэнэ хьэпшыпми и къэгъэсэбэпы-кIэр, ахэр къызыхащIыкIа, зэращIа щIыкIэхэм теухуа хъыбархэр IэкIуэлъакIуэу къаIуэтэжырт гъэлъэгъуэныгъэм хэт-хэм. Хэхэс адыгэхэм къащIэнауэ IутIыж Мэжид зэхуихьэсыжа Iэмэпсымэхэм яхэтт илъэси 150-м щIигъу зи ныбжьхэр икIи абыхэм языхэзми я IэщIагъэ гуэр зыбгъэдэмылъ ди лъэпкъым яхэмытауэ жаIэж. Абыхэм ящыщ куэд  ди зэманми зэрызэрахьэм щыхьэт техъуэрт Черкесск къыщызэрагъэпэща гъэлъэгъуэныгъэр. Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Аслъэн Алий зэрыжиIамкIэ, лъэпкъ IэщIагъэхэр къэгъэщIэрэщIэжыным, адыгэ щэнхабзэмрэ анэдэлъхубзэмрэ хъумэным хуэгъэзауэ щытащ фестивалыр икIи а махуэшхуэм сабийуэ, щIалэгъуалэу куэд къызэрырихьэлIамкIэ шэч къытепхьэ хъунукъым зэхуэсым и мурадыр гъэзэщIа зэрыхъуам.
  • Концерт программэр къыщызэIуахым утыкум кърагъэблэгъащ КъШР-м лъэпкъ Iуэхухэмрэ печатымкIэ и министр Хьэпыщт Мурат. Ар къызэхуэсахэм гуапэу ехъуэхъуащ адыгэ щэнхабзэм и махуэшхуэмкIэ, икIи къыхигъэщащ апхуэдэ зэхыхьэхэм Кавказым лъэпкъыу исым  я   зэныбжьэгъугъэр  зэригъэбыдэр. КъызэгъэпэщакIуэхэми хьэщIэхэ-ми министрым фIыщIэ яхуищIащ, дяпэкIи гуфIэгъуэ зэIущIэ куэд яIэнуи ехъуэхъуащ.
  • Фестивалыр ягъэдэхащ уэрэджыIакIуэхэу КъБР-м щIыхь зиIэ и артист ЦокIыл Азэмэт, Хьэкъул Оксанэ, ХьэхъупащIэ Амырхъан сымэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и къэфакIуэхэм, КъШР-м и «Ридадэ» сабий цIыхубэ къэфакIуэ ансамблым, «Нарт», «Созэрэщ» гупхэм, АР-м щыщу ГъукIэ Замудин зи художественнэ унафэщI «Дыжьын» уэрэджыIакIуэ-шыкIэпшынауэ гупым.
  • ЩОДЖэН  Iэминат.