ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НыбжьыщIэмрэ хабзэмрэ

2017-11-14

  • Бахъсэн район администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Тохъутэмыщ Мухьэмэд и тхьэмадэу екIуэкIащ балигъ мыхъуахэм я Iуэхухэмрэ абыхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ муниципальнэ комиссэм и зэIущIэ.
  •  
  • Зэхуэсым кърагъэблэгъат балигъ мыхъуа ныбжьыщIэхэу учётым щытхэр,  абыхэм я адэ-анэ-хэр, социальнэ егъэджакIуэхэмрэ психологхэмрэ.
  • ЗэIущIэр зытраухар «Подросток и закон» Iуэхурати, ныбжьыщIэ-хэм щIэпхъаджагъэ ямылэжьыным, хабзэм щебакъуэ къамыгъэхъуным тепсэлъыхьащ.
  • Комиссэм хэтхэр дэтхэнэ сабийми щхьэхуэу епсэлъащ, щIэпхъаджагъэ ящIэмэ яхьыну жэуапыр, хабзэм абы теухуауэ жиIэр гурагъаIуэу. Апхуэдэуи ахэр едэIуащ  езы ныбжьыщIэхэмрэ я  адэ-анэхэмрэ къаIэта Iуэхухэм.
  • Мыпхуэдэ зэIущIэхэр щхьэпэщ адэ-анэхэр зыгъэгузавэр пщIэнымкIэ, абыхэм хэкIыпIэр яхуэбгъэлъэгъуэнымкIэ.
  •  
  • Бахъсэныкъуэ  Ланэ.