ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэхъыфIхэр къыхах

2017-11-14

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэгъуалэ советым ирегъэкIуэкI «2017 гъэм и ехъулIэныгъэ» конкурсыр.
 •  
 • Ар теухуащ КъБР-м и гъащIэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм дызэрыт илъэсым ехъулIэныгъэ инхэр къыщызыхьа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ къыхэхыныр. Конкурсыр ирагъэкIуэкI номинацэу мы къыкIэлъыкIуэхэмкIэ:
 • «Илъэсым спортымкIэ и ехъулIэныгъэ»
 • «илъэсым щIэныгъэмкIэ и ехъулIэныгъэ»
 • «илъэсым щэнхабзэмкIэ и ехъулIэныгъэ»
 • «илъэсым медицинэмкIэ  и ехъулIэныгъэ»
 • «илъэсым егъэджэныгъэмкIэ и ехъулIэныгъэ»
 • «илъэсым мэкъумэш хозяйствэмкIэ и ехъулIэныгъэ»
 • «илъэсым журналистикэмкIэ и ехъулIэныгъэ»
 • «илъэсым кинематографиемкIэ и ехъулIэныгъэ»
 • «илъэсым хьэрычэт IуэхумкIэ и ехъулIэныгъэ»
 • «илъэсым рабочэ IэщIагъэхэмкIэ и ехъулIэныгъэ»
 • «илъэсым псапащIэ IуэхумкIэ и ехъулIэныгъэ»
 • «Илъэсым и жылагъуэ лэжьакIуэ нэхъыфI».
 • Конкурсым хэт хъунущ Урысей Федерацэм и цIыхухэу зи ныбжьыр илъэс 16 – 35-м итхэр икIи КъБР-м щыпсэухэр.
 • Заявкэхэр дыгъэгъазэм и 13 – 30-хэм къыIах. ахэр ягъэхь: ms_pri_op_kbr@mail.ru
 •  
 • Конкурсым щытекIуахэр дыгъэгъазэм и 19-м музыкэ театрым щагъэлъэпIэнущ.
 • ФыщIэупщIэ хъунущ 8-928-707-66-00 телефонымкIэ.