ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-11-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Щоджэн Хь. А. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Законностымрэ хабзэмрэ хъумэныр гъэбыдэным, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр, щхьэхуитыныгъэхэр къахузэгъэпэщыным езым и щхьэкIэ хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм щхьэкIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Щоджэн Хьэчим Алисэхь и къуэм етын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                              КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м
 • №144-УГ
 •  
 • Щоджэн Хьэчим Алисэхь и къуэр КъБАССР-м щыщ Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Шэджэм Езанэ къуажэм 1941 гъэм щIышылэм и 1-м къыщалъхуащ.
 • Совет Армэм къулыкъу щищIа нэужь, Киров С. М. и цIэр зэрихьэу Владикавказ дэт дзэ училищэр, иужькIэ Фрунзе М. В. и цIэр зезыхьэ дзэ академиер къиухащ.
 • 1966 – 1970 гъэхэм КъуэкIыпIэ Жыжьэм, 1973 гъэм къыщыщIэдзауэ 1988 гъэ пщIондэ СССР-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм, СССР-м и МВД-м и къэрал кIуэцI дзэхэм къулыкъу щищIащ.
 • 1988 гъэм къыщыщIэдзауэ 1992 гъэ пщIондэ – Афганистаным IэщэкIэ зэщIэузэда и къарухэм къулыкъу щызыщIэнухэр гъэхьэзырынымрэ къэрал кIуэцI дзэхэм я къулыкъущIэхэр егъэджэжынымкIэ дзэ-техникэ училищэ нэхъыщхьэм и унафэщIу щытащ.
 • 1992 – 2006 гъэхэм – КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министрщ.
 • Кавказ Ищхъэрэм щекIуэкIа зауэхэмрэ терроризмэм ебэныным теухуа зэпэщIэтыныгъэхэмрэ хэ-тащ. Узбек ССР-м хыхьэ Ташкент областым и областной советым и депута-ту хахащ. Мы зэманым «Урысейм и шыгъэжапIэхэр» ОАО-м Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ федеральнэ округхэмкIэ и щIыналъэ унафэщIщ.
 • Генерал-лейтенанту отставкэм щыIэщ, юридическэ щIэныгъэхэм я кандидатщ. Вагъуэ Плъыжь, «ЩIыхьым и Дамыгъэ», «СССР-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм хэту Хэ- кум къулыкъу зэрыхуи- щIам папщIэ» орденхэр, «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и IV нагъыщэр къыхуагъэфэщащ.