ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2017-11-11

  • «Адыгэ псалъэм»и ныбжьэгъуфIхэ!
  • Фигу къыдогъэкIыж 2018 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
  • Ди газетым илъэс ныкъуэм и уасэр сом 815-рэ     кIэпIейкIи 10-рэщ.