ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэныгъэм и Iэужь

2017-11-09

  • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ щIэныгъэлI цIэрыIуэ Гугу Рашад къызэралъхурэ илъэс 90 щрикъум ирихьэлIэу «Научное наследие» зи фIэщыгъэ тхылъыр.
  •  
  • Гугу Рашад (1927 – 2002) тхыдэ щIэныгъэхэм я докторщ, профессорщ, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ. ЩIэныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэхэр къалъытэри, ЩIыхьым и орденыр къыхуагъэфэщащ. КъБР-м и Совет Нэхъыщхьэм и депутату щытащ. Налшык къалэ и уэрамхэм ящыщ зым абы и цIэр фIащащ.
  • Илъэс 50-м нэблагъэкIэ ар щылэжьащ Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ институтым. Ар щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ тхыдэджт, унафэщI набдзэгубдзаплъэт, зэхэщIыкI зиIэ цIыхут.
  • А щIэныгъэлIым и IэдакъэщIэкI нэхъыщхьэу къалъытэ «Кабарда и Балкария в XVIII веке и их взаимоотношения с Россией» тхылъыр. ЩIэнгъуазэ щIыкIэу гъэпса хъуа а къыдэкIыгъуэм тхыдэм и пэж куэд зэпкърыхауэ къыщыгъэлъэгъуащ.
  • Гугур ягу къыщагъэкIыжу «Научное наследие» тхылъым хухаха Iыхьэм абы теухуауэ очерк 40-м нэблагъэ итщ. Апхуэдэхэщ къалащхьэм и щIэныгъэлI цIэрыIуэхэм, Кавказ Ищхъэрэм и еджагъэшхуэ пэрытхэм я тхыгъэхэр.
  • Котляровхэ къыдагъэкIа тхылъым щхьэхуэныгъэу хэлъхэм ящыщщ щIэныгъэлIым зи гугъу ищI лъэхъэнэм теухуа сурэт куэд дыдэ абы къызэрыщы-хьар, апхуэдэуи а къыдэкIыгъуэм щыбгъуэтынущ езы Гугум и гъащIэр и псэукIар къызытещыж сурэтхэри.
  • Зи теплъэр екIуу гъэщIэрэщIа «Научное наследие» тхылъ дахэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм хуэгъэпса къыдэкIыгъуэхэм  яхуэфащэу хэуващ.
  •  
  • Тэрчокъуэ  Дисэ.