ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ГукъэкIыжхэмкIэ ядогуашэ

2017-10-26

  • ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща литературнэ пшыхь-зэпеуэ.
  •  
  • Абы кърихьэлIат Кулиев Къайсын и Iыхьлыхэр. Ахэр усакIуэшхуэм  теухуа гукъэкIыжхэмкIэ ядэгуэшащ къызэхуэсахэм.
  • КъекIуэлIахэм фIыщIэ яхуищIу къэпсэлъащ ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм и унафэщIым и къуэдзэ ПщыукI Анютэ. УсакIуэм и гъащIэм теухуа гъэщIэгъуэнхэр еджакIуэхэм яжриIэжа нэужь, ар дэтхэнэми ехъулIэныгъэ яIэну ехъуэхъуащ.
  • Пэшым щIэсхэм яфIэфIу едэIуащ Кулиев Къайсын езыр и усэхэм урысыбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ къеджэу магнитофонкIэ ятхауэ щытахэм. Апхуэдэу къызэхуэсахэр итхьэкъуат Тэрч къалэ дэт 3-нэ курыт школым и 7-нэ классым щIэс Бэрэгъун Сэлим и усэ къеджэкIами.
  • IыхьитIу гуэшауэ екIуэкIа зэпеуэм хэтащ курыт школхэм къикIа сабий  52-рэ. Япэ Iыхьэм еджакIуэхэм Кулиев Къайсын теухуауэ эссе щатхри, и зы усэ щызэпкърахащ. ЕтIуанэ Iыхьэм усакIуэм и IэдакъэщIэкIхэм къыщеджащ, и гъащIэм и къекIуэкIыкIам зэрыщыгъуазэр ягъэлъэгъуащ.
  • Зэпеуэм и мурад нэхъыщхьэр сабийхэр ди тхакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм дегъэхьэхын, куууэ щыгъэгъуэзэн, щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэ ирагъэкIуэкIыу егъэсэнырти, ар къызэгъэпэщакIуэхэм къайхъулIауэ жыпIэ хъунущ.
  • Зэхьэзэхуэм щытекIуахэр ягъэлъэпIащ щIыхь тхылъхэмкIэ, ахэр зыгъэхьэзыра егъэджакIуэхэми фIыщIэ тхылъхэр иратащ.
  • ХЬЭРЭДУРЭ  Аллэ.