ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тхыдэм и лъагъуэхэм ироплъэж

2017-10-24

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым илъэс куэд лъандэрэ щолажьэ «Клио и лъагъуэхэмкIэ» гупжьейр. Абы и унафэщIщ КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, профессор Кузьминов Пётр. Мы махуэхэм зэхэтащ гупжьейм и зи чэзу зэхуэс. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, тхыдэм хуеджэ студентхэу 2 – 3-нэ курсхэм щIэсхэр тепсэлъыхьащ Жэпуэгъуэ Революцэ иныр илъэси 100 зэрырикъум.
 •  
 • Профессор Кузьминов Пётр.

  ЗэIущIэ гъэщIэгъуэным хэтащ КъБКъУ-м ТхыдэмкIэ, филологиемрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и институтым и унафэщI Тэмазэ Муслим, политикэ щIэныгъэхэм я доктор, РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым Социально-политикэ къэхутэныгъэхэмкIэ и IэнатIэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь Щауэжь Наталье, къэралым и тхыдэм дихьэх студентхэр.

 • Гупжьейм и лэжьыгъэр къызэIузыха Кузьминов Пётр тепсэлъыхьащ Жэпуэгъуэ Революцэ иным  иIа дунейпсо мыхьэнэм.
 • - 1917 гъэм ди къэралым къыщыхъуа Iуэхугъуэхэм апхуэдэуи мыхьэнэ ин ды-дэ щаIащ ди цIыхухэм я гъащIэм, илъэсипщI бжыгъэкIэ абы къихъуа щIэблэхэм я дуней еплъыкIэм, гупсысэкIэм, – къыхигъэщащ Кузьминовым. – Дэтхэнэми фи Iуэху еплъыкIэ-ри утыку къифлъхьэну фыкъыхузоджэ.
 • Студентхэр жыджэру хэтащ зэхуэсым и лэжьыгъэм. Доклад купщIафIэ-хэр ящIащ Къулдэгу Эли-нэ, Кучуковэ Мадинэ, Къардэн Къантемыр, Алъхъэс Динарэ сымэ, нэгъуэщIхэми. Студентхэм утыку кърахьа я лэжьыгъэхэр купщIафIэт, гъэщIэгъуэнт. КъинэмыщIауэ, нэрылъагъут зытепсэлъыхь IуэхугъуэмкIэ абыхэм щIэныгъэфI зэрабгъэдэ-   лъыр.
 • Гупым лэжьыгъэфI кърахьэлIащ. ЩэкIуэгъуэм екIуэкIыну зэхуэсым, зэрытраухуамкIэ, щытепсэлъыхьынущ Урысеймрэ нэгъуэщI къэралхэмрэ яку дэлъ зэхущытыкIэхэм.
 •  
 • ЖЫЛАСЭ  Маритэ.