ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Валерий ягу къагъэкIыж

2017-10-21

  • Жэпуэгъуэм и 18-р къыщалъхуа махуэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ президент КIуэкIуэ Валерий.
  •  
  •  
  • «Къэрал лэжьакIуэ гъуэзэджэ, жэуаплыныгъэ куу зыхэзыщIэ политик Iущ, ар республикэм и унафэщI хъуащ абы и тхыдэм и зэблэкIыгъуэ лъэхъэнэ нэхъ гугъу дыдэм. Жыжьэ плъэфу зэрыщытым, гъащIэм къыхиха Iэзагъым Iэмал къаритащ хьэлъэу щыта бгъущI гъэхэм щIыналъэм зэпIэзэрытыныгъэр щихъумэну, адэкIи экономикэм зиужьын папщIэ зыхуеину Iэмалхэр къызэригъэпэщыну.
  • Валерий Мухьэмэд и къуэр Урысейм и хэкупсэ нэсу щытащ икIи куэд ищIащ къэралыгъуэм и зэкъуэтыныгъэр игъэбыдэн папщIэ. Абы фIыуэ хищIыкIырт цIыхухэм я гукъеуэм икIи щытыкIэ нэхъ гугъу дыдэхэм хэкIыпIэ пэжхэр къыхуигъуэтыфырт. Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ ди Хэкумрэ я къуэ пэжым и фэеплъ нэхур игъащIэкIи ди гум илъынщ», – къыщыхигъэщащ КIуэкIуэ Юрий Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым.

  • Ярославская Маринэ.