ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щытхъушхуэ хужаIэ

2017-10-18

  • Урысейм и физиологхэм я XXIII съезд иджыблагъэ щызэхэтащ Воронеж къалэм. Ар теухуауэ щытащ УФ-м и Физиологие зэгухьэныгъэр, Павлов И. П. и цIэр зезыхьэр, къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум. УФ-м хыхьэ субъектхэм я лIыкIуэхэр щызэхуэса зэIущIэ иным щытепсэлъыхьащ зэгухьэныгъэм къикIуа гъуэгуанэмрэ абы дяпэкIэ къыпэщылъ къалэнхэмрэ.
  •  
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу съездым и лэжьыгъэм хэтащ КъБКъУ-м и щIэныгъэ лэжьакIуэхэри. Апхуэдэхэт Физиологхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ щIыналъэ къудамэм и унафэщI, ООН-м епхауэ лажьэ, ИнформатизацэмкIэ дунейпсо академием и академик, биологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и щIэныгъэ-къэхутакIуэ лабораторэм, «Нейроинформацэ технологиехэм я биофизикэр» зи фIэщIыгъэм и пашэ, профессор Щауэ Мухьэмэд, биологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБКъУ-м физиологиемкIэ и кафедрэм и унафэщI, профессор Иуан Анатолий, ЕстествознаниемкIэ Урысей Академием и академик, УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, биологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м физиологиемкIэ, генетикэмрэ молекулэ биологиемкIэ и кафедрэм и профессор ПщыукI Ольгэ сымэ. Абыхэм доклад купщIафIэхэр щащIащ къэралпсо зэхуэсым.
  • Съездым пщIэшхуэ щигъуэтащ Иуан Анатолий и къэпсэлъэныгъэм. Ар теухуауэ щытащ зи щхьэ куцIым жьы иримыкъу сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я узыншагъэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэм. «Бгы лъагэ гипоксие» секцэм щыIуа а докладым мыхьэнэшхуэ иIэщ ныбжьыщIэхэм я узыншагъэр хъумэнымкIэ. ЩIэныгъэлIым къихьа гупсысэхэм я лъабжьэщ абы иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэ хьэлэмэтхэр.
  • Апхуэдэу физиологхэм щытхъушхуэ хужаIащ Щауэ Мухьэмэдрэ ПщыукI Ольгэрэ ящIа докладми. «Нейтрон сетхэмрэ нейротехнологиемрэ» секцэм къыщыпсэлъащ ахэр икIи наIуэ къыщащIащ нейротехнологием и Iэмалхэм ящыщ куэдым цIыхур лъы дэуейм, инфарктым, инсультым, лышх узым зэрыщахъумэфынур. УФ-м и патентхэр зыхуагъэфэща а къэхутэныгъэхэр физиологиер медицинэм и лъабжьэу къозыгъэлъытэхэм ящыщу щыжаIащ зэIущIэм.
  • Щауэмрэ ПщыукIымрэ ящIа докладым къыщыхьа Iуэхугъуэхэм я нэхъыбапIэм епха къэхутэныгъэхэр щрагъэкIуэкIар КъБКъУ-м и «Нейроинформацэ технологиехэм я биофизикэр» щIэныгъэ-къэхутакIуэ лабораторэрщ. Абыхэм нэхъ гъунэгъуу щыгъуазэ хуэхъуа нэужь, УФ-м и Физиологие зэгухьэныгъэм и унафэщI Островский Михаил КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий зыкъыхуигъэзащ икIи жэрдэм къыхилъхьащ ди университетым «Бгы лъагэ нейроинженер физиологие» щIэныгъэ-къэхутакIуэ институт къыщызэIухынымкIэ. Ар жэуаплыныгъэ зыпылъ дзыхь лъагэщ ди лъэпкъ физиологхэм я дежкIэ. Апхуэдэ гулъытэ иныр абыхэм яхуэфащэ дыдэщ.
  • Зи лэжьыгъэм пщIэшхуэ игъуэта ди щIэныгъэлI-физиологхэм дохъуэхъу зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэ лъагэмкIэ. Лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм дяпэкIи хэлъхьэныгъэ инхэр абыхэм зэрыхуащIынум шэч хэлъкъым.
  •  
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.