ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЕджапIэ нэхъыщхьэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъумкIэ КIуэкIуэ Юрий ехъуэхъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ

2017-10-12

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­ехъуэхъуащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэр къы­зэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъумкIэ:
 • «Ныбжьэгъу лъапIэхэ! Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Iуэхугъуэ ­дахэмкIэ – Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъумкIэ.
 • БлэкIа илъэсхэм университетым хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ республикэм и щIэныгъэлIхэр зэфIэувэнымкIэ, экономикэмрэ социальнэ IэнатIэхэмрэ я унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм IэщIагъэлI Iэзэхэр хуэгъэхьэзырынымкIэ.
 • Нобэ КъБКъУ-р хуэфащэ дыдэу щытщ Урысейм егъэджэныгъэмрэ щIэ­ныгъэмрэ я центр пажэхэм ящыщ зыуэ.
 • Ди университетыр зэманым доба­къуэ. ЩIэныгъэ-къэхутэныгъэ проект абрагъуэхэр абы къыщыхалъхьэ, егъэ­джэныгъэ инновацэ программэхэр ­щагъэзащIэ. Дэтхэнэ студентми мыбы зыкъыщигъэлъэгъуэфынущ, щIэныгъэ куухэр щызэригъэ­гъуэтыфынущ.
 • Илъэс къэс ефIакIуэ зэпытщ мате­риально-техникэ лъабжьэр. Корпусы­щIэ­хэр яухуэ, инфраструктурэм зеужь.
 • Шэч хэлъкъым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и щIэныгъэлI­хэмрэ егъэджакIуэхэмрэ, япэ итахэм къащIэна хабзэ дахэхэр я тегъэщIа-пIэу, къапэщыт къалэнхэр гъэзэ­щIэ­нымкIэ ехъулIэныгъэщIэхэр зэрызыIэ­рагъэхьэнум.
 • ЕхъулIэныгъэ, узыншагъэ, насып, берычэт фиIэну!
 • МахуэшхуэмкIэ, ди университет лъапIэм и юбилеймкIэ!», – щыжеIэ щIыналъэм и унафэщIым и хъуэхъум.
 •  
 • Тенджыз  Ринэ.