ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2017-10-12

 • Къупщхьэ узым ебэ­ныным и дунейпсо махуэщ
 • Испаныбзэм и махуэщ
 • Испанием IэщэкIэ зэ­щIэузэда и къарухэм я махуэщ
 • Бразилием щагъэлъапIэ сабийхэм я махуэр
 • УФ-м и МВД-м и медицинэ IуэхущIапIэхэм я махуэщ. 1921 гъэм РСФСР-м и НКВД-м и управленэ нэхъыщхьэм уна­фэ къыдигъэкIащ милицэм къулыкъу щызы­щIэ­хэм медицинэ дэIэпы­къуныгъэ щагъуэтын Iуэху­щIапIэхэр къызэ­Iу­хыным теухуауэ.
 • Ди эрэм и пэкIэ 782 гъэм Урартум и пщышхуэ Агришти Езанэм Ереван ­къалэм и лъабжьэр игъэ­тIылъащ.
 • 1492 гъэм Колумб Христофор Сан-Сальвадор хытIыгур къигъуэтащ. Аращ Америкэр зэры­щыIэр къыщихутауэ къалъытэри икIи США-м ар Колумб и махуэу щагъэ­лъапIэ.
 • 1775 гъэм США-м и дзэ-тенджыз флотыр къызэрагъэпэщащ.
 • 1822 гъэм Бразилием щхьэхуитыныгъэ игъуэтащ – ар Португалием къыгуэ­кIащ.
 • 1897 гъэм Урысейм щыяпэу футболымкIэ зэ­хьэзэхуэ щекIуэкIащ.
 • 1901 гъэм Рузвельт Тео­дор США-м и президентым и хэщIапIэм Унэ хужь фIищащ.
 • 1924 гъэм Украинэм хы­хьэу Молдавие АССР-р къызэрагъэпэщащ.
 • 1944 гъэм Алыджым и къалащхьэ Афины нэ­мы­цэ зэрыпхъуакIуэхэм къы­Iэ­щIагъэкIыжащ.
 • 1957 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къызэIуахащ. Абы и япэ ректору ягъэуват Бэрбэч ХьэтIутIэ. Иджы абы и цIэр а еджапIэ нэхъыщхьэм зэрехьэ.
 • 1968 гъэм Мехикэ къыщызэIуахащ ХIХ Олимп Джэгухэр. Зэпеуэхэр жэп­уэгъуэм и 12 – 27-хэм екIуэкIащ.
 • 1999 гъэм Босниемрэ Герцеговинэмрэ я къалащхьэ Сараевэ дунейм къы­щытехьа щIалэ цIы­кIум ЩIым цIыхуу щып­сэум я бжыгъэр мелардих иригъэкъуауэ щытащ.
 • Совет актёр, кинорежиссёр, сценарийхэр зытхыу щыта, СССР-м и цIыхубэ артист Быков Ролан къызэралъхурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
 • Италием щыщ оперэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, зихуэдэ щымыIэу къалъытэ Паваротти Лучанэ къызэралъхурэ илъэс 82-рэ ирокъу.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессору, ЩIДАА-м и академикыу щыта Быж Алий къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу.
 • КъБР-м, Ингушым, Осетие Ипщэм щIыхь зиIэ я артисткэ Кърым Иринэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Къэрал къулыкъущIэ, УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэу, финансхэмкIэ министру щыта Кудрин Алексей и ныбжьыр илъэс 57-рэ ирокъу.
 • Урысей уэрэджыIакIуэ, Дагъыстэнымрэ УФ-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ Жасмин (Семендуевэ Сарэ) и ныбжьыр илъэс 40 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щы­щы­тынущ. Хуабэр махуэм градус 13 – 16, жэщым градуси 7 – 10 щыхъунущ.
 •  Зыгъэхьэзырар
 • ЖьэкIэмыхъу Маринэщ