ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъостэн Владимир и фэеплъу

2017-10-12

 • ХХ лIэщIыгъуэм и жылагъуэ-политикэ лэжьакIуэ пажэхэм ящыщ, щIэныгъэлI цIэрыIуэ, Къэбэрдей-Балъкэр къэрал университетым и ещанэ ректор Лъостэн Владимир Чэлимэт и къуэм и фэеплъ бюст къыщызэIуахащ КъБКъУ-м. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьа­кIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэ­рыдигъэщIамкIэ, абы теухуа зэIущIэм хэтащ еджапIэ нэхъыщхьэм и ветеранхэр, IэщIагъэлIхэр, Лъостэным и ныбжьэгъуу щытахэр, и благъэхэмрэ Iыхь­лыхэмрэ.

 •  
 • Псалъэ гуапэ куэд хужаIащ еджапIэ ­нэхъыщхьэм и унафэщIу илъэс куэдкIэ щыта Лъостэным. КъБР-м и жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, ди республикэм и ­Iэ­тащхьэм и нэIэм щIэту лажьэ Эксперт-аналитикэ советым и пашэ Тау Пщыкъан и ныбжьэгъу пэжу щыта Владимир щытепсэлъыхьым къыхигъэщащ ар цIыху псэ зэIухауэ, набдзэгубдзаплъэу, щIэныгъэ куурэ гъэсэныгъэ дахэрэ хэлъу зэрыщытар.
 • - Лъостэным и фIыгъэщ КъБКъУ-р ­Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэ ­центр нэс зэрыхъуар, – жиIащ Таум.
 • Еджагъэшхуэр, щIэныгъэлI Iэзэр, къэ­хутакIуэ емызэшыр, зэхэщIыкI лъагэ зыбгъэдэлъ цIыху щэджащэр апхуэдэу ягу ­къагъэкIыжащ абы дэлэжьахэу философие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Эфендиев Сэлихь, КъБКъУ-м и президент, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Къарэмырзэ Барэсбий сымэ.
 • Лъостэн Юрий университетым и уна­фэщIхэм фIыщIэ ин ­яхуищIащ и къуэш Владимир и фэеплъыр зэра­хъумэм, абы пщIэ зэрыхуащIым папщIэ. Ар еджапIэ ­нэхъыщхьэм и IэщIагъэлI псоми ехъуэ­хъуащ ехъулIэныгъэщIэхэр зыIэ­ра­гъэхьэу лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьы­ныгъэм дя­пэкIи хьэлэлу хуэлэжьэну.
 • Къызэхуэсахэм захуигъазэу, КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий къыщыпсэлъащ фэеплъ зэIущIэм.
 • - Лъостэн Владимир ящыщщ ди ­КъБКъУ-р зэфIэувэным зи къаруушхуэ, зэфIэкI лъагэ езыхьэлIахэм, ар езым хуэ-дэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я нэхъыфI ­хъуным елIэлIахэм. Дэ ди къалэн нэхъыщхьэр Лъостэным иубзыхуа унэтIы­ныгъэхэм адэкIи зедгъэужьынырщ, абы бгъэдэлъа Iуэху зехьэкIэ мардэхэр ди щапхъэу дылэжьэнырщ. Абы папщIэ ди университетым иIэщ зыхуеину Iэмал псори.
 • КъБКъУ-м и ещанэ ректору щытам и фэеплъ бюстыр ищIащ скульптор цIэрыIуэ ТхьэкIумашэ Михаил.
 • Фэеплъыр ягъэува нэужь, университетым и ветеранхэр Темыркъан Хьэту и цIэр зе­зыхьэ Щэнхабзэ центрым ирагъэблэ­гъащ икIи Iэнэ къыщыхуащтащ КъБКъУ-м и юбилейм и саулыкъукIэ. Ректор Алътуд Юрий зэIущIэм кърихьэлIа дэтхэнэми ­ехъуэхъуащ махуэшхуэмкIэ икIи фIыщIэ тхылъхэр, саугъэтхэр яритащ.
 •  
 • ЖЫЛАСЭ Маритэ.