ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Спартак-Налшык» – «Анжи-2» (Мэхъэчкъалэ) – 3:0

2017-10-12

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ дыгъуасэ Налшык щызэхэта зэIущIэр апхуэдэу иухащ. Ди щIалэхэм ящыщу топхэр дагъэкIащ ЛIуп Ислъамрэ (2) Абазэ Астемыррэ.
  • «Спартак-Налшыкымрэ» «Анжи-2»-мрэ зэрызэдэджэгуамрэ зи чэзу зэIущIэхэм яужькIэ турнир таблицэм ­игъуэта теплъэмрэ ятеухуа тхыгъэ ди газетым тетынущ.
  • Хьэтау  Ислъам.