ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Япэ лъэбакъуэр

2017-10-12

  • Сабийм еджэн къызэ­рыщIидзэн хуейр и анэ­дэлъхубзэмкIэщ. Сэ куэд­рэ зэхызох, ятхыуи срохьэлIэ адыгэ сабийм и анэдэлъхубзэкIэ щIэныгъэ пхуемыгъэгъуэтыну. Ар щыуагъэщ. Сэ шэч къытесхьэркъым, щIэ­б­лэм щIэныгъэ тэмэм ептын мурад уиIэмэ, абы  япэ лъэбакъуэр зэричын хуейр езым къыдалъхуа бзэр арауэ зэрыщытым.
  •  
  • ХЬЭТIОХЪУЩОКЪУЭ Къазий.