ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нарткъалэ топджэгухэм я текIуэныгъэ

2017-10-11

  • Иджыблагъэ Нарткъалэ и стадионым щекIуэкIащ 2005 – 2006 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэм футболымкIэ я зэхьэзэхуэ.
  •  
  • Къэгъэзэж Валерэ и фэеплъу илъэс 18 хъуауэ ирагъэкIуэкI мы зэпеуэм хэтащ командэу 8: Налшык и «Спартак» клубым къыбгъэдэкIыу гупитI, Прох­ладнэ, Май щIыналъэхэм, Нарт­къа­лэ дэт сабий-щIалэгъуалэ спорт школым и къудамэхэу Шэрэдж Ищхъэрэ, Джэрмэншык жылагъуэхэм дэтхэм я гъэсэнхэр, Псыкуэдымрэ Псынабэмрэ я командэ зэгуэтыр.
  • Фэеплъ зэхьэзэхуэм, гъэ къэси хуэдэу, кърихьэлIат зи IуэхущIафэхэмрэ дуней тетыкIэ дахэхэмкIэ куэдым щапхъэ яхуэхъуа Къэгъэзэжым и унагъуэр, и Iыхьлыхэр, и лэжьэгъуу щытахэр.
  • Удихьэхыу екIуэкIа турнирым бжьыпэр щаубыдащ икIи саугъэт нэхъыщхьэр къыщахьащ Нарткъалэ и топджэгухэм, етIуанэри ещанэри Налшык икIахэм яубыдащ.
  • Зэпеуэхэм къыщыхэжаныкIа спорт­смен щхьэхуэхэм саугъэтхэмкIэ я цIэ ираIуащ.
  •  
  • Шэрэдж  Дисэ.