ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэблэм я унэтIакIуэхэр

2017-10-05

  •  Илъэс 50-м щIигъуауэ ди къэралым щагъэлъапIэ ЕгъэджакIуэм и махуэр. А IэщIагъэм ди къэралым гулъытэ         лъагэ зэрыщигъуэтыр иужьрей лъэхъэнэм зыхэдмыщIэу къанэркъым. «Къэрал унафэщIхэм ялъэкI ящIэнущ егъэджакIуэм и пщIэр жылагъуэм нэхъри къыщыIэта хъун папщIэ, абы къыдэкIуэуи езы егъэджакIуэхэми зыхащIэн хуейщ я пщэ мыхьэнэшхуэ зиIэ къалэн къызэрыдэхуэр», – апхуэдэ псалъэхэр зи купщIэ гупсысэхэр щIэх-щIэхыурэ утыкухэм щыжаIэ УФ-м и Президентми Правительствэм хэтхэми.
  •  
  • ЕгъэджакIуэм и Iуэхухэр егъэфIэкIуэным, хуэфащэ увыпIэ жылагъуэм щигъуэтыжыным хуэгъэпса мурадхэр зы илъэскIи зэфIэха хъунукъым. Абы тещIыхьащ къэрал программэ хэхахэр. Апхуэдэщ, къапщтэмэ, илъэс зыбжанэ лъандэрэ екIуэкI, УФ-м и Президентым къыхилъхьауэ щыта «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектыр. Абы къыщыгъэлъэгъуа унэтIыныгъэхэр къанэ щымыIэу хуэгъэпсащ егъэджэныгъэ IэнатIэм, абыхэм я IэщIагъэлIхэм я Iуэхур дэгъэкIыным, я лъабжьэр гъэбыдэным, я пщIэр къэIэтыным. Апхуэдэ икIи нэгъуэщI Iуэху бгъэдыхьэкIэщIэхэм я фIыгъэкIэ хохъуэ ныбжьыщIэм ират щIэныгъэм и фIагъым, ар дунейпсо мардэхэм хуэкIуэ мэхъу. А псом къадэкIуэу гугъущ пхъумэну цIыхухэм игъащIэми къыддекIуэкI лъапIэныгъэхэр, ахэр къытщIэувэ щIэблэм гурэ псэкIэ зыхебгъэщIэнри Iуэху тыншкъым. ЩIэблэм щIэныгъэ куу етынри гъэсэныгъэ екIу хэлъу къэгъэтэджынри зи къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ школ лэжьакIуэхэр. Ди егъэджакIуэхэр хущIокъу а къалэн гугъухэр тэмэму зэрагъэзэщIэным икIи ныбжьыщIэхэр къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэм, творческэ Iуэхухэм дегъэхьэхынми, спортым жыджэру хэшэнми гулъытэшхуэ хуащI.
  • Республикэм иджыпсту щылажьэ егъэджакIуэхэм я бжыгъэр мин 11-м щIегъу, абыхэм ящыщу процент 80-м щIэныгъэ нэхъыщхьэ, мини 7-м категорие нэхъыщхьэ яIэщ, 200-м нэблагъэм «ЩIыхь зиIэ егъэджакIуэ», 600-м «Курыт щIэныгъэ егъэгъуэтыным щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэхэр зэрахьэ, 34-м медалхэмрэ орденхэмрэ хуагъэфэщащ, 47-р щIэныгъэ зэхуэмыдэхэм я кандидатщ.
  • Зы гъи къанэркъым егъэджэныгъэр егъэфIэкIуэным хухах ахъшэр нэхъыбэ мыхъуу. Ар хуаутIыпщ школыщIэхэр ухуэным, лажьэхэр зэгъэпэщыжыным, егъэджакIуэхэм я улахуэр къэIэтыным, IэнатIэм технологие, методикэ пэрытхэр хэгъэхьэным, программэщIэхэр, тхылъыщIэхэр къэщтэным, егъэджакIуэ-хэм я щIэныгъэм хэгъэхъуэным, лэжьыгъэм къыхэжаныкIхэр гъэпэжэным. Апхуэдэу ахъшэ мымащIэ хуаутIыпщ «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым къыщыгъэлъэгъуа унэтIыныгъэр гъащIэм хэпщэным.
  • Апхуэдэ щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ ди егъэджакIуэхэр дапщэщи хущIокъу я пщэрылъ къалэн гугъухэр – щIэблэр гъэсэныр, егъэджэныр, цIыхухэм игъащIэми къыддекIуэкI лъапIэныгъэхэр абыхэм гурэ псэкIэ зыхегъэщIэныр – тэмэму зэрагъэзэщIэным.
  • КъытщIэхъуэ щIэблэм я ехъулIэныгъэхэм телажьэ егъэджакIуэхэм дохъуэхъу я IэщIагъэм епха махуэшхуэр угъурлы яхуэхъуну, ар IуэхугъуэщIэхэм-рэ жэрдэмыщIэхэмрэ лъэр яхущIэзыгъэкIыу къахущIэкIыну. Жэпуэгъуэм и 5-м хуэдэу гуапагъэрэ гулъытэкIэ гъэнщIа махуэ куэд гъащIэм щывиIэну ди гуапэщ.
  •  
  • КЪАРДЭН  Нэхунэ.