ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тхьэзэплъ Хьэсэн хэтащ Москва щекIуэкIа лъэпкъ литературэхэм я фестивалым

2017-10-03

 • ФокIадэм и 6-10-хэм Москва и ВДНХ-м Урысей Федерацэм и лъэпкъ литературэхэм я фестиваль гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. Лъэпкъ къэс и тхакIуэ, усакIуэ нэхъыфIхэр ирагъэблагъэурэ я усэхэм зыщагъэгъуэзащ, щхьэж къызыхэкIам и тхыдэм, и бзэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэм я гугъу ящIурэ, езыхэм я IэдакъэщIэкIхэми кърагъэджащ. Къэбэрдей тхакIуэхэм къабгъэдэкIыу фестивалым кIуэну зыхуагъэфэщар УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэ, усакIуэ Тхьэзэплъ Хьэсэнщ.
 •  
 • Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэми япэ секретарь Иванов ГеннадийрэКъалмыкъ Республикэмщэнхабзэмрэ туризмэмкIэ и министрым и къуэдзэ,усакIуэ Санджиев Николайрэ я гъусэу.

  УрысыбзэмкъищынэмыщIауэ, ди къэралым лъэпкъыбзэу 100-м нэблагъэ къыщагъэсэбэп. Абыхэм ящыщу 59-р литературэбзэхэм я лъабжьэщи, тхылъ, газет, журналхэр къыдагъэкI, спектаклхэр ягъэув. Лъэпкъ литературэхэм я зэхыхьэм и къызэгъэпэщакIуэхэм къалэн нэхъыщхьэу зыхуагъэувыжар къалащхьэм щыхьэщIэхэр ди къэрал лъэпкъыбэм я бзэ, литературэ зэмылIэужьыгъуэхэм нэIуасэ хуащIынырщ, езы лъэпкъхэм я лIыкIуэхэри зэрыцIыхунырщ, яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэнырщ. Зэхуэсым и дамыгъэу щыта мафIэбзум и сурэтыр лъэпкъхэм я тхыпхъэщIыпхъэм дахащэу къыхэщIыкIат.

 • XXX дунейпсо тхылъ гъэлъэгъуэныгъэ-жармыкIэм хэту екIуэкIа фестивалыр Роспечатымрэ Москва къалэм и Правительствэмрэ зэгъусэу къызэрагъэпэщащ. Программэ щIэщIыгъуэкIэ гъэнщIауэ щыта а Iуэхум тхылъ гъуэтыгъуейхэм я лъэтеувэ щащIащ, мастер-классхэмрэ творческэ зэIущIэхэмрэкIэ гъэнщIауэ. Лъэпкъ шхыныгъуэхэм я гъэлъэгъуэныгъэхэри екIуэкIащ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым фIыуэ къыщацIыху усакIуэ Тхьэзэплъ Хьэсэн фестивалыр къыщызэIуаха махуэм къыхузэрагъэпэща творческэ зэIущIэм нэгъуэщI лъэпкъхэм ящыщ куэд яфIэгъэщIэгъуэну къеблэгъат. Хьэсэн зы сыхьэтым къриубыдэу лъэпкъ тхыдэм, лъэпкъыбзэм, литературэм, ди тхакIуэ пажэхэм щигъэгъуэзащ къызэхуэсахэр.
 • - Сэ Налшык сыщыщщ, адыгэбзэкIи урысыбзэкIи сотхэ. Адыгэхэмрэ урысхэмрэ я щэнхабзэм илъэс куэд хъуауэ зэпыщIэныгъэ быдэ яIэщ. Куэд щIакъым ди республикэр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъур зэрагъэлъапIэрэ, – жиIащ Тхьэзэплъым и къэпсэлъэныгъэм и пэщIэдзэм.
 • АдэкIэ упщIэ куэд абы иратащ, республикэм, адыгэхэм, хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм ятеухуауэ.
 • - Сэ зы сыхьэткIэ сыкъэпсэлъэну зэман схухахати, щIыпIэ куэдым къыщацIыху ди тхакIуэхэу КIыщокъуэ Алим, ПащIэ Бэчмырзэ, МэшбащIэ Исхьэкъ сымэ я цIэ къисIуащ, лъэпкъ литературэм, лъэпкъ Iуэхум сытепсэлъыхьащ, си усэхэми сакъыхуеджащ, – къыддогуашэ Хьэсэн. – «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и еплIанэ къыдэкIыгъуэр Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум теухуауэ щытащ, тхыдэм щыщ дэфтэрхэр, сурэтхэр къыщыхьати, абы къекIуэлIахэм яфIэгъэщIэгъуэну зэбграхащ. А фестивалым дэщIыгъуу ирагъэкIуэкIа дунейпсо тхылъ гъэлъэгъуэныгъэм Японием, Кореем щыщу къекIуэлIахэр къызбгъэдыхьэурэ ди щэнхабзэм яфIэгъуэщIэгъуэну къыщIэупщIащ, уеблэмэ, ди лъэпкъхэм я зэхуэдэ хабзэ гуэрхэри къэдгъуэтащ. Сэ сыздэщысам деж электрон экран ин щытти, урысыбзэкIэ «Кабардинский язык», адыгэбзэкIэ «Къэбэрдеибзэ» жиIэу тетхауэ тетти, куэдым «Къэбэрдеибзэ» псалъэр яфIэгъэщIэгъуэн хъууэрэ сыкъыздикIа щIыналъэр зрагъэщIэну къызбгъэдыхьэрт.
 • Москва къалэ и мэрием къыбгъэдэкIыу а зэIущIэм къекIуэлIахэм къызэрыхагъэщамкIэ, дяпэкIи а фестивалым къыпащэну, лъэпкъ литературэм хуащI гулъытэр нэхъыбэ зэращIынум яужь итынущ.
 • Щомахуэ  Залинэ.