ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъэмахуэм и бзэр усыгъэм и псэщ

2017-09-26

 • ЗыкъэсщIэжри-
 • гъэмахуэт,
 • Жызумейри
 •  къэгъагъэрт.
 • Сыгъуэща зимыгугъэ
 • Дыгъэм сэ
 •  зыхуэзгъафIэрт.
 • Сыпсэуну сыгугъэу,
 • СыщыIэну сыхъуапсэу
 • ГъэфIэгъыбзэкIэ дыгъэм
 • Сыздришэрт и лъапсэм…
 •  
 • Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Жан» литературэ хасэм къызэригъэпэщ усэ пшыхьхэм я зи чэзу «Гъэмахуэегъэжьэж» Iыхьэр. Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я уардэунэм и режиссёр Гумэ Маринэ пшыхьыр къыщызэIуихым фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ къызэхуэсахэм.
 •  
 • - Адыгэхэм фIыуэ ялъагъу гуэр щрагъэжьэжкIэ кIэлъыгъэхуабэ хуащIырт. Дэри а хабзэм дытекIынкъым. Бэвыгъэ, берычэт, хэхъуэ куэдкIэ дызыгъэгуфIа гъэмахуэм усы-
 • гъэм къыхина и лъэужьыр нобэ нэIурыт тщащIынущ гъатхэм екIуэкIа усэ пшыхьым зи къеджэкIэр нэхъыфIу къыщалъыта журналистхэм. Гъэмахуэм и бзэр усэбзэм и псэщ, усыгъэм и бзийм зевгъэумэ, зывгъэпсэхумэ ди гуапэщ, – жиIащ Гумэм.
 • Республикэм къыщыдэкI газетхэм, радиомрэ телевиденэмрэ я лэжьакIуэхэу Щоджэн Iэминат, Дзэгъащтэ Азэмэт, Битокъу Маринэ, Мэкъуауэ Кристинэ, Щомахуэ Залинэ, ныбжьыщIэ цIыкIухэу Хьэгъэбанэ Залинэ, Къэшэж Беслъэн, Нэчо Астемыр сымэ усыгъэм и IэфIыр зыхыуагъащIэу Ацкъан Руслан, Мыкъуэжь Анатолэ, Къаныкъуэ Заринэ, Гугъуэт Заре-мэ сымэ я IэдакъэщIэкI-   хэм къеджащ.
 • Усыгъэр зи щIасэхэм ЩоджэнцIыкIу Iэдэм и тхылъхэмкIэ яхуэупсащ тхакIуэм ипхъу ЩоджэнцIыкIу Нинэ.
 • Пшынауэ ныбжьыщIэ, пщащэ IэпэIэсэ Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэ игъэзэщIа пшыналъэхэр гуIэфIтещIэж ящыхъуат абы кърихьэлIа псоми.
 • Усыгъэм зэпэгъунэгъу ищIахэм бжьыхьэр я пIалъэу зэбгрыкIыжащ.
 •  
 • Инэрокъуэ  Данэ.
 • Сурэтхэр  Шыбзыхъуэ Астемыр трихащ.