ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гриппым зыщыфхъумэ

2017-09-23

  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, республикэм щрагъэжьащ гриппым зэрыпэщIэтыным теухуа Iуэхур. Апхуэдэу я мурадщ узыфэм щызыхъумэну хущхъуэхэр цIыху мин 313-м ирахьэлIэну, абы щыщу мини 120-р сабийщ.
  •  
  • Гриппым ущызыхъумэну мастэр зыхебгъэлъхьэн папщIэ, ущыпсэу щIыпIэм щыIэ поликлиникэм уекIуэлIэн хуейщ.
  • Псом япэрауэ, мастэр халъхьэнущ цIыхубз уэндэгъухэм, зи ныбжьыр мази 6-м щегъэжьауэ илъэси 3-м нэс сабийхэм, илъэс 60-м щIигъуахэм, апхуэдэу гум, тхьэмбылым епха узыфэ гъэтIылъахэр, фошыгъу уз зиIэхэм.
  • Гулъытэ зыхуащIынухэм ящыщщ социальнэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр: дохутырхэр, егъэджакIуэхэр, тыкуэнтетхэр, жылагъуэ транспортхэм я шофёрхэр, нэгъуэщIхэри.
  • Егъэджэныгъэ, гъэсэныгъэ IуэхущIапIэхэм гриппым зэрыпэщIэт мастэр хэлъхьэныр зэуIуу къыщызэрагъэпэщынущ. Предприятэхэм, IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр къыхураджащ я лэжьакIуэхэр узыфэм щахъумэн папщIэ вакцинэр къащэхуну икIи щIыпIэ поликлиникэм и дохутырхэм зыхуагъэзэну.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, гриппым зэрыпэщIэт мастэр халъхьэрэ тхьэмахуитI-щы дэкIа нэужьщ абы «лэжьэн» щыщIидзэр икIи мази 9-кIэ узым ущихъумэнущ. Абы къыхэкIыу узыфэр къыщыхъей лъэхъэнэм нэмысу мастэр зыхегъэлъхьэн  хуейщ.
  •  
  • ЩхьэщэмыщI Изэ.